Internt referansenummer:I-000009
Kilde
Terra Buskerud – Historieboka.no
(Samling av flere hundre lokalhistoriske artikler fra Buskerud.)

Skrevet av Berit Nøkleby

Drammen under 2.verdenskrig –

Skolegang i krigstid

Da de tyske soldatene rykket inn i Drammen 11. april 1940, tok de straks i bruk tre av byens skoler som kaserner. I 1940 hadde byen fire folkeskoler, to på hver side av elven: Bragernes og Fjellheim, Strømsø og Brandengen.

Det var store, fine bygninger, akkurat som Latinskolen ved Strømsø torv, og tyskerne syntes de passet utmerket som soldatkaserner. Latinskolebygningen ble delt mellom tyskerne og skolen. Av og til var alle de fire folkeskolebygningene rekvirert, men det hendte iblant at en bygning ble frigitt igjen. Da ble den rengjort og pusset opp – og så gikk det gjerne ikke lang tid før Wehrmacht krevde å få bygningen til soldatkaserne igjen.

At tyskerne tok skolebygningene, var et stort problem over hele landet. Mange steder var det verre enn i Drammen, men også her gikk det ut over undervisningen. Andre lokaler ble tatt i bruk, klasser ble spredt over hele byen, og mange måtte finne seg i ettermiddagsundervisning. Både i 1943 og 1944 ble sommerferien forlenget under jakten på undervisningsrom. I tillegg var det mangel på undervisningsgjenstander og materiell, så det var "naturlig at det under disse omstendigheter bare ble hovedfagene norsk, regning og religion som det ble lagt vekt på i skolen. Og selv disse fag led meget i krigsåra”, skriver skoleinspektøren om forholdene i byens folkeskoler.

Okkupasjonen førte også til andre endringer i norsk skole. Fra skoleåret 1941–42 ble tysk innført i stedet for engelsk i 6. klassene, mens 7. klassene fikk lese ferdig sitt engelskkurs. Året etter var tysk eneste fremmedspråk i folkeskolen. Men både elever og lærere følte uvilje mot tyskfaget, og selv om undervisningen ikke ble direkte sabotert, ble resultatet i Drammens-skolene likevel langt fra tilfredsstillende, meldte skolemyndighetene.

Til skolehverdagen under krigen hørte konfrontasjoner mellom jøssinger og NS tilhengere blant elevene, både innen og utenfor skolens fire vegger. Det såkalte torvslaget mellom drammensere og Quislings hird (uniformert NS-ungdom) i Drammen sentrum i desember 1940 begynte ved Latinskolen. Like før jul 1940 samlet noen hirdungdommer seg utenfor skoleporten ved Strømsø torv, og det ble slagsmål mellom dem og elevene. Politiet forsøkte å splitte mengden, men elevene var ikke innstilt på å gi seg, og det gikk rykter om at annen ungdom ville komme for å hjelpe dem etter skoletid. For å unngå strid ble skolen gitt fri klokken tolv, og siste skoledag før jul ble sløyfet. Senere ble det større tumulter på Bragernes torv og i gatene omkring.

Da Quisling ble ministerpresident i 1942, innførte han straks en lov om at alle lærere skulle være medlemmer av et lærersamband som barneoppdragere for den nye tid. Samtidig kom en lov om at all ungdom mellom ti og atten år måtte gjøre tjeneste i NS Ungdomsfylking. Lærere over hele landet protesterte, og det endte med at tusen lærere ble arrestert og omkring halvparten sendt til Kirkenes på tvangsarbeid. I Drammen ble 11 folkeskolelærere og 14 lærere fra Latinskolen arrestert. Den natten fangene ble sendt fra byen, samlet mange elever seg utenfor fengslet og ga høylydt uttrykk for sin sympati for lærerne.

I Drammens folkeskoler ble det før krigen servert skolefrokost til elever som trengte det, og denne ordningen fortsatte under okkupasjonen. Fra høsten 1943 fikk skolene matvarer fra Danmark (danskehjelp), og flere kunne få mat – grøt eller fiskemellapskaus. Men det siste krigsåret var matsituasjonen så vanskelig for alle at samtlige elever ved alle folkeskoler i Drammen fikk danskegrøt, for skolelegen mente at barna nå begynte å bli faretruende tynne og magre.

Kilder:

Nøkleby, Berit: Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, bind V, Drammen 1996
Nøkleby, Berit og Guri Hjeltnes: Barn under krigen. Aschehoug 2000

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *