Hentet fra artikkelen:
”Av skiidrettens saga i Innherred”
av Kjell Saxvik
Hentet fra Årbok 1977
Nord-Trøndelag Historielag
Redaksjon: Olav Skevik og Jarle Skjei
I kommisjon hos Steinkjer Bokhandel AS
STEINKJER TRYKKERI A.S 1977


Indherreds Skiløberforenings renn i Levanger 1868

Allerede i januar 1867 ble det kunngjort i avisene i Levanger, Steinkjer og Namsos at:

 ”det tidligere bebudede Skiløbermøde i Forening med Udstilling av Ski agtes afholdt i Tiden omkring 1ste Marts i nærheden av Steinkjær eller Levanger”.

I nye kunngjøringer fra skiforeningens ”bestyrelse” datert 16. febr. 1867 går det fram at det nevnte skirenn med skiutstilling skulle holdes i nærheten av Levanger ”dersom Veir og Føre tillader det”

Det siste forbehold var nok rett å ta. Værgudene ga nemlig ikke tillatelse til dette 2. store renn i Innherred. Den 4. mars bragte ”Nordre Trondhjems Amtstidende” følgende melding:

”Det til igaar paatænkte Skirend i Nærheden af vor By indstillede sig selv, uden foregaaende Bekjendtgjørelse, eftersom ethvert Spor af Sneføre heromkring er aldeles forsvundet. Ideen vil formentlig bli gjenoptaget, hvis Føret senere tillader det i denne Maaned: imodsat Fald maa den vel opgives for iaar…”

Det siste ble nok tilfellet.

For dette 2. skirenn hadde foreningens ledelse laget et nytt program. Etter suksessen med gutterennet i Steinkjer, arrangert av Steinkjær Skytterlag i 1866, (Se innlegg under Steinkjer kommune ”Et gutterenn i Steinkjer 1866”) hadde man grepet ideen om også å arrangere samtidig en premiekonkurranse for ukonfirmert ungdom ”der have fyldt sit 12.Aar”.

For rennet i 1867 var det også gjort kjent nye kriterier for bedømmelse. Man ville nå ta ”Hensyn ikke alene til Dygtighed, men ogsaa til Hurtighed, og for en del til den Tid, hvorpaa Bestigningen af Høiden igjen tilbakelegges”.

Dette var et meget viktig og interessant poeng. Det skulle altså nå være slutt på det rene bakkeløp. Det var kommet et kondisjonskrav inn i løpet. Utviklingen mot det moderne langrenn var i gang.

Så i februar 1868 satte skifeoreningen i gang igjen for et nytt forsøk med renn i Levanger. Foruten den plan man hadde satt opp for rennet også i 1867, ble det nå kunngjort at premier ville bli oppstilt for:

1.    Dygtighed i Skirend
2.    Dygtighed i at arbeide Ski
3.    Opmuntringspræmie for ukonfirmerede

Premierennet ble, som kunngjort i avisene, holdt i Levangers nærhet (stedet er ikke oppgitt mer bestemt i mine kilder) første markedsdag 3. mars. Men før konkurransen startet i bakken, ble det holdt generalforsamling i Innherreds Skiløberforening på Levanger rådhus under forsete av formannen, da løitnant Fougner. Formannen fikk der tilslutning til sitt syn på rekrutteringen til skiidretten, at der:

”ved dette som ved senere afholdende Præmierend vilde tilstedes Smaagutter Adgang til at konkurrere om en for disse opstilled Række af Præmier”.

Forsamlingen anså dette for meget ønskelig da:

”Oppmuntringspræmier for Gutter vilde være et af de bedste Midler til blant den opvoxende Slægt at vække og utbrede Sandsen for den viktige Idræt”.

Generalforsamlingen fattet ogsa enda et vedtak, som i referat er formulert slik:

”Ligeledes blev det vedtafet, at Bestyrelsen, fordi Skiidrætssagen i disse egne saa at sige har været ganske ny, ikke skulde affordre de Medlemmer, der ved foreningens Stiftelse tegnede sig, nogen Kontingent”.

Den årlige kontingent var nemlig fastsatt til 12 Skilling  og det måtte alle de, som skulle delta i renn, betale ved seinere løp. Skulle noen ville delta uten å være medlem, var rennkontingenten 35 Skilling.

Før man ga seg iveg til bakken ble det også valgt nytt styre i foreningen. Det som var valgt i Steinkjer hadde nå sittet i to år, så hele styret på 5 var nå på valg. Det ble for øvrig gjenvalg, bortsett fra at daværende løitnant Peter Holst, Verdal, den seinere stortingsmann og forsvarsminister, ble valgt istedenfor H. P. Schufell, Stod, og til varaformann.

”Banen” i skibakken var oppmålt til ca. 1400 alen, d.v.s. ca. 880 meter. Dommere var:

Løitnant                Peter Holst
Handelsmann        Bech, Steinkjer
Lærer                   Anton Aas, Levanger
Gårdbruker           O. A. Elnan, Inderøy
                             Carl F. Okkenhaug
                             Furer Balhald, Verdal

Å merke seg er det også at det var en svensk deltager i rennet, så dette Levangerrennet var kanskje verdens første internasjonale skirenn – i all beskjedenhet.

Den korteste tid for fram- og tilbakeløp i banen, altså til sammen ca. 1760 meter, ble 22 min 30 sek., og premievinnerne ble følgende:

1. premie     Fiskespade            Iver Sjaastad af Skogn
2. premie    2 Spiseskeer           E. Halvorsen af Tr.hjem
3. premie    1 Bæger                 H. Saugestad af Stenkjær
4. premie    1 Tomling               Martin Sægtnan af Levanger Landsogn
5. premie    1 Flødeøse             Johannes Andersen Mok af Sparboen
6. premie    1 Uhrkjæde            Martin Rostad af Levanger Landsogn
7. premie    1 Pibekradser         Ole Høivold af Værdalen
8. premie    1 Theskee              Lauritz Jøraashaug af Skogn
9. premie    1 Theskee              Fredrik Jønsson fra Sverige
10. premie    1 Pibekradser      Peder Bragstad af Inderøen

Følgeden ukonfirmerede gutter fikk oppmintringspremie:

1. premie    1 Brystnaal            Elling Andreas Næss af Inderøen
2. premie    2 Armknapper      Fedder Jepsen af Levanger Landsogn
3. premie    1 Theskee            Johannes Bamberg af Levanger
4. premie    1 Theskee            Paul Okkenhaug af Levanger Landsogn

Premiene ved rennet var satt opp av oberstløitnant Ingvar Smith, foregangsmannen ved stiftelse av foreningen, høiesterettsadvokat Ole Richter, Inderøy, av skiløperforeningens styre, og av formannen Fougner. Premiene hadde en samlet verdi av 30 Specidaler. (ca. 120 kr. Ved innveksling noen få år senere) og dessuten hadde mange av Levangers innvånere og folk fra omegnen gitt rikelige bidrag. Oberstløitnant Smith hadde ved stiftelsen av foreningen gitt et bidrag på 20 Spd. Til premier, og etter premieutdelingen sendte man derfor en ”hilsen til Oberstløitnanten pr. Thelegraf”.

De ovennevnte premielister inneholder navn som ikke bare var og ble kjent i distriktet i andre sammenhenger, men det er også navn som en seinere fant igjen på premielister for skirenn og skyttermøter.

Vi må også nevne den viktige del av skiløpemøtet i Levanger som hette ”Dygtighed i at arbeide Ski”. Dommer her var Foged, Schive, Levanger, handelsmann Bech, Steinkjer, og gårdbruker Hans Elnan, Beitstad. Premielisten ble følgende:

1. premie    1 Bæger             Bersvend Eidem af Inderøen
2. premie    2 Spiseskeer      Andreas Roel af Inderøen
3. premie     1 Uhrkjæde      Peder Munkrødstadvold af Levanger Landsogn
4. premie    1 Sukkerskee    Furer Ballhald af Verdalen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *