Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden

Ivar Olssen, kongen i Sigdal

Denne mann var født i 1680-årene antagelig i Drammensdistriktet.

Han var tømmeropkjøper for trelasthandlere på Bragernes og Strømsø, som følge derav reiste han meget opover landdistriktene for å kjøpe tømmer. Omkring år 1720 kjøpte han gården Kolsrud i Sigdal, bosatte sig der og drev tømmerhandel, som skaffet ham store inntekter så han blev en formuende mann. Da kong Fredrik den 4de befalte at kirkene her i landet skulde selges, som skjedde i 1723, så kjøpte Ivar Olssen Kolsrud alle 3 kirker i Sigdal prestegjeld for ca. 1120 riksdaler. I denne handel medfulgte kirkenes ornamenter og innventar samt flere slags inntekter av mange gårde, som hvert år innbragte mange penge. Da Krødsherad var anneks til Sigdal prestegjeld og således den gamle kirke på Olberg medfulgte i denne handel, så er det derfor at dette inntas i denne bok.

Ivar Olssen var visstnok gift 3 gange, men hadde ikke barn med noen av sine hustruer. Han blev en rik mann, men testamenterte hele sin andel i formuen til sin siste hustru som overlevet ham. Ivar Olssen på Kolsrud blev i daglig tale kalt kongen i Sigdal, fordi han var en myndig mann i all sin fremferd. Han døde i 1758 ca. 75 år gammel. Han blev balsamert og nedsatt i gravkjelleren under den gamle kirke i Sigdal. Da der blev bygget ny kirke omkring år 1880, så blev den gamle kirke nedrevet, og de i gravkjelleren nedsatte lik hvorav der var flere prester, blev da begravet. På kisten til Ivar Olssen var festet en stor sølvplate med innskripsjon som visstnok blev avtatt da den blev begravet. Dette har mange gamle folk i Sigdal fortalt mig, og det antas å være rigtig.

Som foran nevnt testamenterte Ivar Olssen sin formue (således også kirkene) til sin siste hustru Dorthea Zellina Karre som overlevet ham. Da bun døde i første del av året 1777, så blev auksjon avholdt på Kolsrud i Sigdal den 7de april og følgende dage dette år. Der blev da solgt alle boets eiendele, jordeiendomme, kirkene med tilbehør og inntekter, samt løsøre. Kirkene med sine rettigheter blev av 2 menn, Anders Olssen Ringnes og Torsten Narvessen Kopseng på vegne av almuen (folket i prestegjeldet) kjøpt for 6015 riksdaler. Der blev da holdt skjønn over kirkene med sine eiendele og inntekter, og i følge dette blev kjøpesummen delt på hvert kirkesogn, utlignet og betalt av folket der. Således blev kirkene med sine rettigheter folkets eiendom igjen, som de var i fordums tider.

Skjøte på disse 3 kirker blev utstedt den 7de juli 1777, som var Sigdal hovedkirke, kaldet Holmens kirke, Hovland anneks kirke var kirken i Eggedal, og Olberg kirke var kirken i Krødsherad. Dette skjøte har omtrent samme innhold som skjøtene på kirkene i Hallingdalen, se side 88 o. s. v. i første bind av denne bok. Skjøtet ble tinglest på tingstedet Hovland i Sigdal den 14de mars 1778 i påhør av den fremmøtte almue, og innført i tingprotokollen.

Denne gamle stavkirke var antagelig opført omkring år 1200, og Krødsherad var et prestegjeld i den katolske kirketid, men ved reformasjonen i 1536 årenne blev Krødsherad anneks til Sigdal prestegjeld. Den virkelige reformasjon vedkommende kirkens utstyr og gudstjenesten, blev foretatt i året 1540 således som i Hallingdalen.

Her inntas en fortegnelse over de løsøregjenstande og inntekter, som medfulgte Olberg kirke da almuen (folket) kjøpte den i 1777.

A. Ornamenter og indventarier:

2 Klokker i Taarnet,
1 Alter-Klæde af Cartun,
1 Fin Dreihls Alter Duug,
1 Kalk og 1 Disk af Sølv
1 Mæsse Hagel,
1 Mæsse Skiorte,
2 Par Messing Stager, 2 Par fine Dito,
1 Messing Døbefad, 1 Dito gammelt
1 Alter Bog og 1 Brochmans Postille

B. Jordegods

Gaarden Tøndrum i Lands Præstegjæld med Bøxel i Huud og 6 skind
Greer 1 Huud,
Østre Schinnes 6 skind,
Biertnes 3 skind,
Nordre Ørpen 3 skind,
Østre Glesnæ 3 skind,
Snærsrud 1 skind,
Enderud 1 skind,
Nore 3 skind,

Disse udredsler av de nnevnte Gaarde var aarlig indtækt til kirken, men de er visselig i den senere tid indløst…

Denne gamle stavkirke var ibruk i ca. 650 år inntil 1859, men da blev den nedrevet fordi den var forfallen, og der var oppført en ny kirke ved siden av den gamle; den nuværende, som er beliggende omtrent midt i bygden. Den nye kirke er tømret og vakkert utstyrt i alle retninger, og den blev innviet i 1859 av biskop J. L. Arup me bistand av prostiets prester.Jørgen Moe var prest i Krødsherad da denne kirke blev opført, og han øvet stor innflydelse for kirkens tilblivelse og utstyr, og han forfattet en innholdsrik sang til innvielsen som er følgende:
”Se, det gamle er forgangen, All ting er nu bleven nytt”.
Bønnen, ordet, salmesangen, Dåp og nadver hit er flytt!
Gjennem denne kirkeport, Er vår inugangsvandring gjort;
Første gang vårt hjerte luer, Takkfylt under disse buer.

Ja dig, Gud, skje lov og ære, Som ved verket selv var med!
La nu huset alltid være, Fylt med Herrens herlighet!
Korset i sitt gyldenskjær, Skinner over altret der; —
Så la korsets klare tale, Stråle her og søtt husvale.

Over døpefontens vanne, Kom med kraft, Gud Heiligånd;
Skap dig nytt, og dann dig sande, Templer med din allmaktshånd.
Herre Jesu, frelsermann, Guds enbårne, broder sann!
Her ditt kjød og blod oss nære, Så i dig vi evig ære!

Utentil er alt fornyet — Sterke Gud, forny vårt sinn!
Hittil var det overskyet — Bryt med nådens lys derinn!
Bygg oss alle, stor og små, Til vår Jesu mål vi nå!
Herre, gjør oss ei til skamme, Ved ditt nye huses ramme!

Giv oss mangen salig glede, Under dette kirketak!
Til vår stol som beste sæte, Mildt med klokkens kald oss drag!
Og når engang herfra ut, Vi skal fare, — nådens Gud!
La i Jesu navn oss flytte, Dit, hvor alt med nytt vi bytte.

Hallingdals_HistorieII-Side012

Jørgen Moe. Fotograf ukjent.

Jørgen Moe var en kjempeskikkelse i enhver henseende men i særdeleshet en ”åndens kjempe”. Det kan forståes av de mange innholdsrike sanger han forfattet, som alltid blir bevart for de kommende tider og slekter til opmuntring for mange. —

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.