Internt referansenummer: 14.05.10 – A
Kilde:
Brevet hjem
En samling brev fra norske utvandrere
Samlet og redigert av Per Jevne
(Klikk her for å lese Forordet som er skrevet i boken Brevet hjem)
COPYRIGHT 1975
BY ADRESSEAVISEN A/S
Adresseavisens forlag 1975
ISBN 82-7164-001-1
Klikk her for å gå til Adresseavisens nettutgave

 

Jeg er glad over at være i vidunderlandet

Johan Kråkmo var født på gården Kråkmo ved Storvatnet i Vanvikan i 1833 og han dro til Amerika i 1861. Han havnet da midt opp i borgerkrigen, men klarte å unngå å bli vervet som soldat. Johan Kråkmo fikk forøvrig fullmakt til å skaffe passasjerer fra Norge til Amerika. I et av brevene hjem til sin venn J. T. Rian skriver han blant annet at «børn fødes her paa same maade som i andre verdensdele», og han har ellers mangt og meget å berette om alt det forunderlige han ser og opplever. En revolver «hvoraf man avskjød 6 skudd medens jeg paa det hurtigste kunde telle til seks» imponerte Johan Kråkmo, likeledes beretter han om de fantastiske jordbruksmaskiner amerikanerne lager.

North Maniton,
den 17. februar 1863,
North America.

Min ven J. Rian.

Du tror maaske ikke dine øyne naar du modtager en skrivelse fra en bekjent som lever i en tusinde mile bortliggende verden og der ferdes om blandt lutter fremede folk. Aligevel har jeg god helbred og der mangler ikke paa livets opphold. Du har maaske hørt hvorledes det er gaaet mig for det første da jeg kom her i landet. Saa vil jeg nu fortelle dig hvorledes det er paseret med mig i de siste 8 maaneder. Den 6. mai forleden anno 1862 forlod jeg det sted hvor jeg den forige vinter opholdt mig og reiste med dampbaad til Melwauke en by i staten Wiskonsin. Derfra reiste jeg med Dampvogn mange hundre mile opgjennem landet. Til sist forblev jeg i en liten by ved navn Cambridge som jeg var en maaneds tid i hvis tid jeg ikke gjorde andet enn at se mig om. Endelig fikk jeg ogsaa lyst til at bese Wiskonsins hovedstad hvis navn er Madison og ligger 22 mile fra mitt opholdsted. Saa tog jeg til fods over prerien for dess bedre at se landets beskafenhed og her møtte mine øyne intet andet enn utrolige ting saa at dersom jeg skulde fortelle noget af dette vilde du fatte misstro til hele min skrivelse. Og endelig kom jeg til byen som ligger paa en langagtig høye som skraane af til begge sider mot bredden af tvende innsjøer.

Denne bys forunderlige beliggenhed og da jeg tog lige inn til byen, gjorde et dybt inntrykk paa mig. Paa det høyeste sted midt i byen var Capitoliet bygd og fra et af dets taarne vaiede det forenede staters lag, hvilket man kunde se hvor man end var i byen, og var saaledes et retningspunkt for farende.

Jeg færdedes her i tre dage og hadde saaledes god leilighed til at bese mange rare ting som jeg aldri kunne tro hadde været til. Jeg besaa fabriker og maskiner af alle mulige slags, saa og skjær- og trøskemaskiner hvilke er meget forunderlige.

Jeg var paa amunisjonshuset, her var underlige forbandelser fra krigen og kruttkammeret blendede næsten mine øyne. Her saa jeg utrolig mengde vaaben som for en stor del var taget fra fienden. Her saa jeg pistoler hvoraf man afskjød 6 skudd medens jeg paa det hurtigste kunde telle til seks. Her saa jeg rifler hvoraf man i tre minutter afskjød seksten skudd. Ja, her var et foraad af utrolige ting.

Nu gikk jeg opp til Capitolhuset. Paa plassen udenfor huset stod en kanon af svær kaliber som for et par dage siden var taget fra fienden og her var mange beskuere.

Kanonens lavet undviste at hvor den engang har været har visst hersket en stormende kugleregn. Imidlertid gjorde krigen daarlige tider her. Arbeide og penge var ikke at tale om. Jeg reiste da med hestvogn 32 miles til Fulthon og derfra med dampvogn 80 mile til Janeswille. Dette er en livlig og dertil ogsaa stor by. Her var arbeide nok at faa. Nu blev jeg her, og trøtt af uophørlig reiser, tenkte jeg at slaa mig til ro resten af sommeren.

Imidlertid begynte bjellen ogsaa her at forandre sin lyd. Regjeringen forlangte at 600 000 soldater paa en gang skulde utskrives og straks at gaa til krigen. Nu blev der her som paa andre plasser, ingen vilde gaa til krigen og der blive drebt. Nu begynte man at lokke med at give 150 dollar i værvingspenger og dertil 13 dollar maaneden og naar krigen var over da at faa først 160 acres land og dertil atter 100 dollar at sette sig istand med. Paa den maade fik de mange og især norske, mest nykommere.

Da de nu paa den maade ikke fikk mange nok, blev det ved loddkasting bestemt at tage resten. Nu blev alle mestre forbudt at give deres arbeidere sin lønn og paa den maade beholde dem til loddkastingen var over. Nu reiste der forskjellige herolder omkring for at tage navnene paa alle vaabendyktige menn. Mitt navn blev tre gange opptaget. Bestemmelsesdagen naar loddkastingen skulde skje nærmede sig og jeg tenkte meget over hvorledes jeg kunde komme ud af byen. Jeg sagde til min mester at jeg har faaet brev fra min venn i Cambridge som er syk og doktoren vil have penger før han begynte kuren. Jeg er nødsaget til at hjelpe min venn i hans nød. Du maa godhedsfuld give mig de penger jeg har arbeidet for til denne tid saa vil jeg i et brev sende dem til ham. Mesteren som trodde mig meget Well, gav mig pengene og aftenen kom og jeg var der ikke mere.

Jeg tog jernbanen vestover igjen lige til Brodhed. Her mødte jeg Enok Eriksen fra Lexvigen som da for et par maaneder siden var kommet her til landet. Han arbeidet for en norsk. Da jeg sent paa aftenen skiltes fra Enok for at gaa til Oxford Wille, møtte jeg paa veien Lorens Landsem i fuld oppakning og som hadde vervet sig. Og efter som natten faldt paa, maatte vi skildes ad.

Da der nu var intet her i Oxford Wille at gjøre, begav jeg mig straks om morgenen til hage til den by jeg kom fra. Men det var forbudt at lade nogen ung mandsperson gaa af byen med dampvognerne. Hvad skulde jeg gjøre, jeg var gaaet fra min vært og skulde jeg tage arbeide for nogen anden, var jeg daarlig stillet. Jeg ved hvad jeg skal gjøre tenkte jeg. Jeg begav mig sent om aftene op til jernbanegaarden. Klokken to om natten kom dampvognen. Jeg gikk inn paa en af dem. Om en liden stund kom en agent og spurte efter min bilett, men jeg hadde ingen. Han spurte da efter penger, og det hadde jeg. Jeg kom saaledes til mitt bestemmelsessted som var Milwauke for om muligt med Dampbaad atter at komme til der hvor jeg reiste fra forleden vaar. Hvad kom mig der for øre. Ingen Captein hadde lov til at lade nogen gaa udaf byen med dampbaad. Her staar du tenkte jeg. Jeg gikk inn paa et hotel og spiste middag, derpaa gikk jeg straks ud og saa det laa en Dampbaad der aldeles ferdig til at afseile. Jeg gik ombord. Jeg spurte først mandskabet og derpaa Capteinen om jeg kunde som passasjer være med til North Maniton. De svarede ikke ja, men kan du tenke, mens jeg vedblev at akordere med dem gikk skibet imidlertid og jeg blev med. Omsider betalte jeg fragt som sædvanligt og jeg ankom til byen den 14. september beundret af folket hvorledes jeg kunde komme frem i en saadan haard tid.

Her kunde jeg trede inn i min forige bestilling, saa var jeg da atter i den tjeneste som tilforn. Siden har jeg arbeidet her med fornøyelse. God helbred har jeg havet hele tiden og nu tenker jeg at blive her. Imidlertid havde jeg dog, af denne min reise, der jeg saa og lærte forskjellige arbeide i midt haandverk saa jeg nu kan udføre midt verk med større flid end jeg gjorde den forige vinter. Jeg har endnu mange ting at skrive om men jeg kan ikke gjøre midt brev for langt.

Lad mig ikke forlenge vente efter din skrivelse og hvis ikke Holger Moholt er kommet hjem da se til at sende mig hans adresse saa jeg kan skrive ham til og saaledes have bedre leilighed til at finde ham naar jeg vil besøge ham.

Hils Isak K. Wanvig fra mig og hils ogsaa Johan Wanvig i Trondhjem fra mig, sige dem jeg er glad over at være i vidunderlandet.

Johan Kråkmo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *