Internt referansenummer: 14.05.10 – A
Kilde:
Brevet hjem
En samling brev fra norske utvandrere
Samlet og redigert av Per Jevne
(Klikk her for å lese Forordet som er skrevet i boken Brevet hjem)
COPYRIGHT 1975
BY ADRESSEAVISEN A/S
Adresseavisens forlag 1975
ISBN 82-7164-001-1
Klikk her for å gå til Adresseavisens nettutgave


Laavet vere Gud som Gave os Seier

Det 15. Wisconsin Regiment er et navn man forbinder med norsk-amerikanernes innsats i borgerkrigen, og mottageren av dette brevet, Lars Endresen Eidsvåg, mistet sine to sønner i denne krigen. Brødrene Thorbiørn og Erik (på bildet) utvandret i 1857 fra Valestrand i Sunnhordland og bosatte seg i Deerfield, Wisconsin. Erik Larson og en av hans våpenbrødre, Baar Sivertson (Brown Seversen) ble begge såret. Baar døde etter en tid, mens Eriks sår var lettere. Men etter Baars død, fulgte også Erik etter, «død af Saar og Melankoli», som det står skrevet. Brevet vi her gjengir er skrevet av Nils Endreson Eidsvåg (Andreson) i 1866, og er sendt til Lars Endreson Eidsvåg i Bergen.

Erik_Larsen

Erik Larsen døde «af Saar og Melankoli» etter å ha kjempet i borgerkrigen.
Fotograf ukjent.

Marshall Danbo
Wisconcin

Til Lars Endreson
Eidsvaag

Kjere Brother med Famelje og alle paarørende og Venner i Norge. Jeg har Længsel at Skrevet og ikke hadde det veret usømeligt af mig at Skrevet Eder til før men jeg maa Paulus sige at Det (gode) som jeg vilde gjøre, gjøre jeg ikke og det Onde som jeg ikke vilde gjøre, gjøre jeg altfor meget. O, jeg syndige Menneske. Saa, maa jeg for det første bede Dig Hjertelig om for Ladelse for min Store efter Ladenhet Nogen anden unskylning kan jeg ikke have, men jeg skal sige sandheden at det er efter Ladenhed og efter Ladenhed er ogsaa Synd. Ja kjere Broder det er Længe siden vi taltes baade muntlig og med Pen. Og mange Store for Andringer har indfundet sig i Blant os og Eder: At Han har Bort kaldet Vore Elskende og meget ofte i hu kommede Børen. Gid vi kunne sige med Job. Heren gave Heren tog hans Naven vere Lovet, og med David, Jeg ved at Han komer ikke til mig men jeg har at gaa til Ham. Vi ere ikke gamle i Vor Ægte Stan men aligevel har Heren Bort kaldet 2 of Vore Børen til Sig som netop var 10 maaner og fem Dage. Meget betænkelig at De Skulde Dø paa same alder. Det var 4 aar i melem og deres Naven Var Nem Andreus og Hana Bremelde. Og ennu har vi 2 Baren som er ilive Nemlig Marta og Endre. Jeg har ofte i hu komet at jeg Skulde Skrevet til Eder om Eders Sønner og serdeles om Erik som aldrig har gaaet ud af mine Tanker og Sind. O Gid at ogsaa Vaar Frelser maate alsaa ofte vere i mit Sind og Tanker. Saa kunde det vere Hope at faa arve med Frelseren paa hin Store Dag naar vi alle Skal faa samles for Guds Trone. Ja det Budskap som kom at Erik var Død var mig et of de Tungest Sorg som jeg har følt thi han var saa meget paa mit Hjerte. Og ikke allene for mig men for en Ven som han havde haft omgang med var han Serdeles Eelsket og afholt som deres Eget Baren ja, og mere, thi han var meget forstandig og Sædelig i sin Vandring og havde meget insigt i Arbeide og fremgang. Vor Broder Sjur har ofte Sagt at han maate for undres paa hans Store for Stand og det er ofte til Fælde at disse som er meget forstandig i sine unge Dage bliver Shælden Gamel.

Jeg For moder at Sorgen Var ikke mindre for Eder thi han var Eders Anden Og sidste søn som var Død i Den Langvarige Krig som Vi havde at Kjæmpe med. Ja en for Færdelig Krig som Bragte næsten Ver Famelje her i dete Land og Rige i Sorg for sine Sønner (som) vare faldet i Striden. Men Laavet vere Gud som Gave os Seier til Sist.

Og det saag ud at Vor Kjere belovede President Skulde vere det sidste for sonings Offer: meget betænkelig at Han som have gjort alt paa det retfærdigste for Vor anskuelse Skulde og blive Slagen of en of de Store forædere just efter vi havde vundet Seier. Saa vi havde Sorg upon Sorg ver Dag i Dese Lange fire Aar of Krig og Blood Shed.

Jeg for min del har intet at klage men jeg føller savnet af mange Kjere Vener og paa rørende. Man saa er det ikke Andet Her i Tiden. Vi har at forlade Ver andre. Børen i fra Forældre og Søskende i fra Søskende. Snart ved Dødens Budskab og dels ved Lang bordytelse fra Ver andre. Men saa har vi atter et Haab igjennem Jesus Christus Vor Frælser som har for Vervet os Vor Salighed. Da Skal vi faa samles i gjen paa hin Siden Graven Vor Ingen adskillelse mere er. Gud Hjelpe os at vi altid maate vere berete paa at forlade dene Verden enten vi ere Unge eller Gamle rige eller Fatige saa er vi for Sikret paa at vi Skal faa Arve den evige Krone som Jesus har lovet sine tro Stridere.

Angaande Eriks Død, vor og naar han døde ved De vel om. Han er begraven i Chatanoga vor der er mange Hondre begravne i en Grav Stad som Governmentet har kjøbt og in Gerdet og hans Grav er at finde, for ver Grav er mærket og Thorbiørn er ogsaa Begravet et Støke der ifra i Staden Tennesy.

Erik og Baar Sivertsen følldes lige fra Hijemmet og til Graven. Blev lige graven paa et Sted. Vor Broder Endre havde tree Soner i Krigen. Og de alle kom Hjem med Live og er nu alle Vel. Hans søn Endre kom sist Hjem. Han kom om Julaften naar alle de andre Børn med Forældre sat til Bords og Spiste Super meget uventende thi han havde veret saa langt of Han kom from Texas. Du kan tænke at der blev Glæde af naar de fik Samles i Gjen som havde veret Borte saa Lang Tid paa saa Farlige Reise.

Jeg maa fortæle lit om Omstændighederne. Her var et meget Gaat Aar som kom vel med thi vi har haft meget Store Udgifter. Det koster meget at føre Krig. Ligeledes har her veret Got for Arbeids folk thi de har veret meget Faa ikke allene paa mandfolk men ligesaa paa Qvinder thi Tjeneste Piger er meget lidet af og lønen er fra en og en halv Doller til tree Doller Ugen. I Vinter har vi haft meget Gaat Veir. Vi har haft lidet Snø paa vore Kanter. Angaaende Helse og Sundhed har her veret meget Got. Jeg og min Famelje er Vel. Ligesaa alle Vores Søskende med Ver Famelje Staar sig Vel, baade de som lever her og i Trombo har jeg nylig hørt i fra staar sig Vel. Absalon Erikson er ennu i Krigen. Søn til Thorbiørn Erikson gaar nu og læser for Præsten. Malene er ud paa Tjeneste og Konen efter Thorbiørn er med manden reiste til en anden plas som kaldes Coren Praz. Jeg er ennu i Hanchetvil som nu kaldes Marshall og Driver mit same Profition. Her bor flere Norske Fameljer. Erling Vaslien og Christopher Wallevaagen og Johannes Andreson Bøe som er nu paa Staaret hos mig. Vi lever alle noget Lunde Vel. Og det same Ønsker Vi at høre fra Eder igjen og haaber at Dese Linjer vil finde Eder alle Vel med Helbred og Sundhed.

Jeg maa nu slute for dene Gang og Bede Eder at de have dese Karige Linjer unskylte og at de vil ater sende mig nogen linjer igjen. Du maa vere med Kone paa det kjerligste Hilset. Tillige din søn in Law Johannes med Famelje. Hils mig flitig til Nils søner med Famelje og saa til Vor Broder Datter Signy. Vi kommer ofte hende i hu. Du maa sige til hende at hun maa Skrive til sin Morsøster Torborg. Vi Ønsker meget at Høre Vor det staar til med hende om hun har vogset bra. Hils flitig til Sjur Haugsjerd og Søster med Børen og J Rometvet med kone og til alle paa Eidsvaag. Til gamle Thorbiørn og alle. Lev vel i Gud.

Skrive Andreson ikke Endresen.

Nils Andreson
General_Grant
General Grant og staben hans fotografert i hovedkvarteret nær slagmarken. Ulysses Grant står ved siden av treet omtrent midt i teltåpningen.
Fotograf ukjent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *