Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Midtsian (Gårdsinformasjon)

I en skatteliste fra 1626 finnes Midtsien, og dette er det eldste årstallet for denne gården. Bygselmannen het Per. Sønnen Christopher Persen var født her på Midtsien i 1625. Han fortsatte som leilending og bygsler. Men etter at han la opp gikk landherren Riiber til deling av Midtsien i to bruk, hvert med en landskyld av 18 mrkl. De to gardmennene het Erik og Ole, slik er de navngitt i matrikkelen for 1692. De hadde da drevet gården fra ca. 1680.

En av gårdpartene ble ledig i 1712, og Jakob Ingebrigtsen ble leilendingsbonde der. Kona hans, som het Magdalene Mikkelsdatter, døde i 1729. I skiftet nevnes hennes datter, Marit Gundersdatter, som eneste arving. Hun var da gift og overtok gården sammen med mannen sin.

Midtsiens besetning var da en hest, tre kyr, tre sauer og en kalv.

I folketellingen for 1801 finner en ingen gård med navn Midtsien. Derimot oppgis Indersiden og Yttersiden. Folket på Innesien var Benjamin Johansen og kone Lisa Pedersdatter. I pantebøkene står det derimot at Johansen bygslet Midtsien av Gabriel Koch i 1798. Så noe er galt her. Benjamin Johansen var f. 1773 og Lisa var 20 år eldre. Dette var andre ekteskapet hennes.

I 1832 ble begge brukene på Midtsien bygslet ut. Det ene til John Johnsen og det andre til Hans Nilsen. I 1850 fikk Hans Nilsen kårbrev fra skifteforvalteren i Gabriel Kochs bo — og det kunne bety bare én ting: gården skulle selges. Slik gikk det, og kjøper var Jakob Olsen Findsermyr. Den delings- og skyldsetningsforretning som ble holdt 10. mars 1856 ordnet opp i felleseiet. To selveierbruk Grønskaget ble skilt fra hovedbruket. Delingen var slik:

226 a Midtsien, Jakob Olsen, 2—10.
226 b Grønskaget, Simon Hansen, 1—2.
226 c Grønskaget, Anders Hansen og Hans Christophersen, 1—9.

De to på Grønnskaget fikk sine skjøter fra Jakob Olsen. I 1859 var det en ny skyldsetning.

226 a Jakob Olsen, Midtsien 7—8.
226 d Peder Hansen, Grønskaget 1—8.

Det gikk fremdeles smått med å øke bosetningen på dette store området som kaltes Sien. Men byggetiden var begynt. I 1867 ble det enda et bruk på Grønskaget. Tre bruk skiltes ut fra Midtsien i 1870-årene. Her skal en følge hvert bruk fremover.

Etter Jokob Olsen Midtsien og kone Nikoline Knudsdatter var det holdt et fellesskifte i 1870—71. Heimel på gården ble gitt til barna som var: Elen, Benjamin Lorentsen, Marit, Ole, Knut, Johan og Morten. Det ble holdt en omfattende deling og skyldsetning, og Midtsien ble 4 bruk:

226 a Anders Fredriksen 1—3.
226 f Ole Jakobsen 1—8.
226 g Benjamin Lorentsen 1—8.
226 h Anders Fredriksen, denne parten fraskilt g.

Benjamin Lorentsen var gift med Elen Jakobsdatter, og det var han som ga ut skjøtene til Anders Fredriksen. Marit Jakobsdatter og hennes mann Morten Kristiansen overdrog sin arvepart til Benjamin Hansen.

Ole Jakobsen solgte fra sin gård f 1/10 part til Anton Olsen Grønskaget i 1879.

Anton Fredriksen frasolgte parten h til Petter Andersen i 1881 og to år senere enda en part k til Benjamin Andersen.

Simon Olsen Grønskaget og kone Anna Andersdatter overdrog ved skjøte i 1866 sin gård til Gabriel Kristoffersen og kone Lisbet Marie Hansdatter.

Anders Hansen og Hans Kristoffersen holdt skylddeling i 1867 og parten c ble delt likt mellom dem. Det skjedde fordi Hansen døde og enka Sara Kristoffersdatter måtte ha saken klar til skiftet. Barna deres var Hans, Laurits, Anders og Kristian Berntinus. Gården gikk til auksjon, og Randi Bentsdatter kjøpte. Hun var først gift med Hans Kristoffersen Grønskaget, hennes andre mann var Johan Andreassen. De overdrog i 1870 partene c og e til Anders Olsen Rabben.

*     *     *

P. A. Koch var eier av gården Midtsian fra 1803 til 1851, da boet etter ham ble oppgjort og gården solgt til Jakob Olsen Findsermyr. Midtsian var en vidstrakt eiendom, som med fordel kunne stykkes opp i flere bruk, og det ble to bruk Grønskaget som først ble utskilt fra Midtsian i 1856. Det ene bruket ble solgt til Simon Hansen, det andre til Anders Hansen og Hans Kristoffersen i fellesskap. I 1859 ble det tredje bruket Grønskaget fraskilt Midtsian og solgt til Peder Hansen.

Etter at Jakob Olsen og kone Nikoline Knutsdtr. var døde, gikk arvingene i 1870 til en tredeling av gården Midtsian. Barna til Jakob og Nikoline var: Ole, Elen, som var gift med Benjamin Lorentsen, Marit, gift med Morten Kristiansen, Johan Martin og Knut. Partene løpenr. 226 a og h ble solgt til Anders Fredriksen, med skjøte fra Benjamin Lorentsen 226 a ble senere bnr. 1. Ole Jakobsen fikk skjøte på 226 f, senere bnr. 5, og Benjamin Lorentsen overtok løpenr. 226 g, senere bnr. 6. Anders Fredriksen solgte parten 226 h etter skyldsetning i 1881 til Peter Andersen, og ved skyldsetning i 1883 ble en part, 226 k, senere bnr. 9, fraskilt og overdratt til Benjamin Andersen. Parten 226 h fikk bnr. 7. Midtsian var dermed blitt oppdelt i 8 bruk, av disse var 5 bruk Midtsian — eller Indersian som de er innført i matrikulen — og 3 bruk Grønskaget, som fikk bnr. 2, 3 og 4.

Gnr. 21, bnr. 1, eier Anders Fredriksen, f. 1822 og hans kone Hanna Paulsdtr. f. 1824. De hadde åtte barn: Peter Andreas f. 1842, Andreas f. 1846, Elias f. 1849, Benjamin f. 1850, Hans Ulrik f. 1856, Maren Jensine f. 1860, Sofie f. 1864 og Elisabeth f. 1867. Anders Fredriksen overdro gården til Fredrik Olsen Midtsian i 1904.

Bnr. 2, løpenr. 226 b, Grønskaget, solgte Jakob Olsen til Simon Hansen i 1857. Han ble gift med Anna Andersdtr. Ny eier fra 1866 var Gabriel Kristoffersen, f. 1840 og gift med Elen Markusdatser, f. 1845. Her var Anna Kristoffersdtr. kårkone, f. 1824. Gabriels mor, Elisabeth Hansdatter f. 1799 bodde også her. Det ble holdt skifte etter kone Elen Markusdtr. i 1889 og deres barn var: Anton Martin f. 1869, Laurits Kristian f. 1871 og Gusta Eline. Gabriel Kristoffersen giftet seg igjen med Inger Eilertsdtr. Han leverte gården til sønnen Laurits i 1910. Nytt bruk, kalt Solheim, bnr. 20, ble fraskilt gården og solgt til Alfred Olsen Tuvnes i 1927.

Den andre gården Grønskag, 226 c, ble delt og skyldsatt i to bruk i 1856, og Jakob Olsen solgte begge bruk i 1857 til Hans Kristoffersen og Anders Hansen. Hans Kristoffersen var gift med Randi Bengtsdtr. Da han døde ble enka gift igjen med Johan Andreasen og de overtok gården på skifte etter hennes første mann i 1870. Randi og Hans hadde en datter Kristine. Gården ble igjen solgt samme år, 1870, til Anders Olsen Rabben, og året etter ble dette bruket og løpenr. 226 e sammenslått til ett bruk og fikk bnr. 3. Anders Olsen Grønskag var f. 1840 og kona Elen Hansdtr. f. 1846. Barna deres var: Kornelie f. 1873 og Ingeborg f. 1875. Ved skyldsetning i 1921 delte Anders Olsen denne gård mellom de tre sønnene: Anton Andersen, bnr. 3, Johan Andersen, bnr. 18, og Ole Andersen bnr. 19. Bnr. 1 ble etter Anton A. Grønskags død ved boskiftet i 1923 overtatt av Sofie Andersdtr. Grønskag.

Bnr. 4, løpenr. 226 d, Grønskag, solgte Jakob Olsen til Peder Hansen i 1863. Peder Hansen Grønskag var f. 1824 og kone Malena Pedersdtr. f. 1834 på Frosta. Datter Pauline f. 1862. Tjenestekar på gården var Johan Jensen, f. 1842 på Hitra. Losjerende lottekar Thomas Johannesen f. 1855 i Hegra, og tømmermann Iver Toresen f. 1829 i Stiklestad sogn, Verdal. Her losjerte også tømmermann Anton Sarasen, f. 1856, og kone Elen Eriksdtr. f. 1836 i Hemne. Hennes datter Jørgine Johannesdtr. f. 1869. En husmannsplass lå under denne gård og der bodde Anton Olsen f. 1843 og hans kone Eline Hansdtr. f. 1855. Peder Hansen solgte gården til Paulus Pedersen i 1889. Hans Ulrik Hansen Grønskag fikk husmannskontrakt på plassen Sommerfjøsvolden i 1904. Ved kjøpekontrakt solgte Paulus P. Grønskag og kone Ulrikke Olsdtr. gården til Ole Olsen Indergård i 1923. (Nytt skjøte sees tinglyst 1925). Indergård solgte et mål torvland ved indre Rausanden til Ove Brandsvik og Johan E. Midtsian i 1925.

Løpenr. 226 c, Grønskag, eier Anders Hansen og etter hans død overtatt av enka Sara Kristoffersdtr. i 1867. Videre sees auksjonsskjøte til Randi Bengtsdtr. i 1868, og hennes mann, Johan Andreasen, solgte gården til Anders Olsen Rabben i 1871. De to løpenr. 226 e og c ble så slått sammen, som foran anført, og fikk bnr. 3. Midtsian bnr. 11 ble skyldsatt i 1902 og ved skjøte overdratt fra Andreas Pedersen til Svend Svendsen.

Løpenr. 226 f, bnr. 5, som ble skyldsatt i 1870 med Ole Jakobsen som eier. Han var f. 1850 i Rissa og hadde først hatt husrom som losjerende på gården, mens plassmannen Joakim Eilertsen, f. 1845, tok seg av gårdsdriften. Eilertsen var gift med Ingeborg Kristoffersdtr. f. 1844 i Rissa, og deres barn var: Ingeborg f. 1870 og Julianna f. 1873. Fra denne gård ble utskilt 226 i Grønskag bnr. 8, til Anton Olsen. Videre fraskilt denne gård bnr. 10 til Johan Jakobsen, og en part som fikk navnet Bakken, bnr. 17, solgt til Peter Olsen Midtsian i 1921.

Bnr. 6, Indersian, tidligere løpenr. 226 g, ble skyldsatt i 1870 og Benjamin Lorentsen fikk hjemmel på gården. (Han er i folketellingen kalt Benjamin Hansen). Han var f. 1833 og hans kone Rakel Lorentsdtr. f. 1848. Deres datter Karen Mathea f. 1871. Benjamins mor, Kristine Benjaminsdtr. var f. 1800 og bodde her. Da Rakel Lorentsdtr. ble enke, giftet hun seg igjen med Andreas Paulsen og de hadde gården videre. Da Rakel ble enke annen gang solgte hun gården til Hans Guneriusen i 1906.

Under bnr. 6 lå en husmannsplass og der levde i 1875 husmannsenke Gurine Einarsdtr. f. 1829 og hennes sønn Albert Rasmusen f. 1861

En annen plass lå i det tidligere fellesskap mellom bnr. 6 og 7, og der bodde Jørgen Thomasen f. 1826 i Bakke sogn i Trondheim og kone Gjertine Lorentsdtr. f. 1831. Barna deres: Johan f. 1854, Tobias f. 1865 og Gunerius f. 1872.

Parten 226 h ble fraskilt bnr. 1 i 1870 og solgt til Anders Fredriksen. Denne parten og 226 a ble slått sammen igjen til ett bruk i 1871, iflg. fogdens fortegnelse. Det førte igjen til en ny skyldsetningsforretning i 1881 og Anders Fredriksen ble eier av 226 a, senere bnr. 1, og Peter Andersen av 226 h, bnr. 7. Han delte opp gården i tre bruk og solgte to av disse. Skyldsetningsforretningen viser:

Bnr. 7, Midtsian, eier Peter Andersen.
Bnr. 14, Nordgård, eier Kristian Jørgensen.
Bnr. 15, Nygård, eier Hans K. Antonsen.

Peter Andersen var f. 1842 og kona hans, Jørgine Johnsdtr. f. 1842 i Åsen, Nord-Trøndelag. Skifte etter henne ble holdt i 1886, de hadde da en sønn som het Adolf.

Anders Fredriksen og kone Hanna Paulsdtr. skjøtet gården til Peter Fredrik Andersen Midtsian i 1881. Johan Jørgensen Midtsian og sønnene Aksel og Laurits fikk festeseddel på et jordstykke i 1909. Johan Jørgensen var gift med Anna Olsdatter.

Bnr. 8 ble kalt Grønskagmidtsian, skyldsatt i 1879 og tilskjøtet Anton Olsen Grønskag, selger var Ole Jakobsen. Anton O. Grønskag og kone Eline Hansdtr. leverte gården i 1901 til sønn Berntinus A. Grønskag.

Bnr. 9, Indsian, skyldsatt i 1883 og tilskjøtet Benjamin Andersen fra hans far Anders Fredriksen. Benjamins kone het Anne Hansdtr. Tobias Jørgensen Bekken var bygsler og driver av gården i årene 1897 til 1903. Gården ble overtatt av Hilda Benjaminsdtr. Midtsian i 1910.

Bnr. 10, skyldsatt i 1897 og overdratt fra Ole Jakobsen til Johan Jakobsen. Aksel Johansen overtok gården etter sin stefar Johan Jakobsen og kone Dortha Larsdtr. som da ble kårfolk. I 1916 ble fraskilt en part, kalt Solheim, bnr. 13, som ble solgt til A. Johansen Fredagsvik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *