Internt referansenummer: 11.03.2011 – III- BOK
Kilde:
DET GAMLE SNAASEN
Hans Skar (Lærer i Snaasen)
DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI A/S
KRISTIANIA
1906
Klikk her for å lese ”Forordet”.

Oldtidsminder i det gamle Snaasen

Paa Svarvas grund findes efter Schønning gravhøie. Nogle af disse er udgravne for længe siden, og der fandtes nogle jernsager. Dog ikke noget af høit værd. Videre findes flere kjæmpehøie paa Brede og Jørstad og muligens flere steder, hvis det blev nøiagtig undersøgt. Jeg skal citere efter Brun:

”Disse kjæmpehøie ved Brede og Jørstad er tid efter anden blevne ompløiet, saa deres antal er meget formindsket. Dog er der nu (1817) omtrent 20 saadanne høie at se. Blandt disse er ingen merkelig aflang, heller ikke er de besatte med stene, men opkastet af jord eller rettere sand, og omgivne med en grøft, der ligner en ring. I midten er de temmelig indfaldne. Levninger af vaaben og urner skal være bleven funden i endel af de udjevnede høie. Skade, at man intet har gjemt af de opbevarede sager.”

Videre Brun:

”I aaret 1809 kom jeg ved en hændelse til at opdage en bautasten i gaarden Jørstads mark. Jeg reiste nemlig didud for nøiere at bese omtalte kjæmpehøie. Kjæmpehøienes antal bragte mig paa den formodning, at der enten havde været bautastene, der var bleven bortført, eller at der endnu maatte findes saadanne. Under den samtale jeg ved denne leilighed havde med mændene paa Jørstad, fortalte en af disse mig, at der gik det sagn, at en jutul i gamle dage havde kastet en stor sten fra den nordre side af Snaasenvandet lige til Jørstad, samt at han erindret sig som gjætergut at ha set denne sten. Efter anmodning fulgte han mig da til et sted, der var tæt tilvokset af grantrær, saa vi med møie, og ikke uden hjælp af øksen, kunde trænge os frem. Endelig kom vi da til en høi, og paa denne stod — skjult af grantrær — dette oldtidens ærværdige mindesmerke. Visselig maa da et stort slag være holdt paa Jørstads og Bredes sletter, hvor der var plads nok for slagordenen. Mig forekom det, da jeg stod for stenen, som om jeg hørte djerve slag af norske kjæmpers seierssalige sverde gjenlyde ved Imsas bredder. Bautastenens høide over jorden 2,40 m., omkreds nedentil 0,90 m. og lidt smalere oventil. Den staar noget skraa og synes at stikke 1 å 2 m. i jorden. Bautastenen findes i Jørstads mark et lidet stykke vestenfor gaarden. Fældet man da endel trær paa den østre side af stenen, kunde man fra Jørstad se dette oldtidens monument perspektivisk hæve sig i baggrunden.

Hvad heder du gamle kjæmpe, tænkte jeg, som slumrer i denne af klipper og skog omgivne grav? Fortiden har paaskjønnet dit værd og hædret dit minde. Nu er du ogsaa forstenet.»

”Bautaen er nu nedrevet og slaat istykker. Men den høi, hvorpaa den stod, paavises endnu og er en almindelig gravhøi med murede hvælv nedi efter deres sigende, som for nogle aar siden en St, Hanskveld gav sig til at grave i den. Noget fund af antikvarisk interesse gjorde de forresten ikke.»

Skade at ikke denne bauta skulde faa staa i fred. Havde den staat nu, kanske man muligens kunde sluttet sig til dens alder. Idetheletaget viser baade gravhøiene og bautaen, at bygden kan siges beboet i oldtiden. Og Jørstadfladerne kan ogsaa ha tjent til slagmark uden beboelse. Men det er mindre sandsynligt. Man vilde helst føre slag paa større ryddede sletter for oversigtens skyld. Helst har da Jørstad været beboet alt i oldtiden.

Vi har gjort alt som står i vår makt for å komme i kontakt med etterkommere etter Hans Skar uten hell. Hvis noen som leser dette føler at de kan komme med opplysninger slik at vi kan komme i kontakt med etterkommere etter Hans Skar eller andre som påberoper seg opphavsrettighet til den omtalte boken setter vi stor pris på om dere tar kontakt med www.historier.no.

Hans_Skar

Bilde av forfatter Hans Skar.
Ukjent fotograf.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *