Internt referansenummer: 30.10.2014 – Mail
Kilde:
Gunnar E. Kristiansen

 

Ramfløy Avholdslag

Av

Gunnar E. Kristiansen

 

Ramfløy Avholdslag ble stiftet 7. juli 1907 på Kvaløya i Tromsø kommune. Kildene som kunne ha fortalt hvem som var med på stiftelsesmøtet og hvor det ble avviklet er dessverre kommet på avveie.

Protokollen fra reorganiseringsmøtene i 1976 forteller imidlertid – sånn mellom linjene – at laget hadde ligget nede fra 1970, men at det da var et potensiale på 18 medlemmer til laget. Lagsmøtene ble nå videreført med salmesang, andakt og mange og lange diskusjoner omkring foreningens eget hus: Slåttnes forsamlingshus. Selv om intensjonene var de aller beste klarte ikke entusiastene i laget å berge det fra utviklingen. I 2006 ble laget vedtatt nedlagt, etter at huset i samvirke med Det Norske Totalavholdsselskaps hovedkontor, var avhendet.

Slåttnes Forsamlingshus

Slåttnes forsamlingshus.

Reorganisering

Torsdag 27. mai 1976 var det sammenkalt til et møte på Slåttnes forsamlingshus med sikte på reorganisering eller nedlegging av Ramfløy Avholdslag, som var et lokallag av DNT i Troms fylke.

Protokollen fra møtet er ført slik at en forstår at DNTs fylkesstyre var involvert i forarbeidet til møtet. De frammøtte fant at det i alle fall var en teoretisk mulighet til å få laget på fote igjen. Opptegnelser viste nemlig at 18 medlemmer ville kunne la seg innkalle for å få en ny start på laget.

Møtet vedtok derfor å sende skriftlig innkalling til de 18 man hadde oversikt over, med anmodning om å møte på avholdslagets eget forsamlingshus, søndag 13. juni kl. 1600. Det ble òg sendt brev om det samme til fylkeslagets formann; Tore Tøllefsen, Årbostad på Andørja i Ibestad kommune.

Møtet må ha vært virkningsfullt, for det neste møte som er protokollert var årsmøtet den 27. juni 1976. Det møtte seks medlemmer til årsmøtet som ble ledet av Hermod Slåttnes. Men før han tok møteklubba fatt var det, tradisjonen tro, salmesang, og hva var da mer naturlig enn Elias Blix` «Med Jesus vil eg fara». Seinere ble det både rømmegrøt og mer sang i tillegg til at kontingenten ble fastsatt til 30 kroner per år.

Nytt styre

Etter en drøfting som viste at alle ville at laget skulle fortsette ble det fremmet forslag på Nelly Jenssen og Hermod Slåttnes som formann, der sistnevnte gikk av med seieren med fem stemmer mens Nelly Jenssens fikk en stemme. Til styremedlemmer ble valgt Eivind Jenssen og Anna Torheim med Nelly Jenssen og Sylvi Skar som varamenn, og der Anna Torheim «fortsatt skulle fungere som kasserer».

Barnelaget som ble borte

Blant materialet etter Ramfløy Avholdslag finnes også en kassabok for barnelaget «Framover» som på forsida har datoene 17. mai 1935, og «ny start 18. mai 1981. Dette laget var aktivt fra 1930-tallet til ut 1949 og i perioden 1981-1983, men vi har ingen andre kilder enn nevnte kassabok.

Lagsarbeidet

Første lagsmøte i det reorganiserte avholdslaget, som ble avviklet 26. september 1976, ble arrangert etter samme mal som var brukt før: Salmesang og andakt, kaffe og diskusjon. I praksis betød temaet diskusjon, det å ta vare på forsamlingshuset. Og nå snakket man om å få reparert golvet på toalettet og besørge solgt minst 100 lodder av fylkesbasarens lotteri, samt å donere gevinster til en verdi av om lag 50 kroner.

Det ble ingen stor futt i møtevirksomheten. I 1977 møttes medlemmene 3. april, 19. mai og 2. oktober og styret møttes 4. november. Men sakene man drøftet dreide seg i hovedsak om forsamlingshuset og hvordan det ble driftet. Vi fant ingen opptegnelser omkring foreningens formål: Avhold fra alkohol.

1978 fortsatte på samme måte med medlemsmøter 30. april, 9. juli, 10. september, 15. oktober og 3. desember.

Fylkesårsmøte

Lagets årsmøte, som var bestemt til januar 1979, ble ikke avviklet før 25. mars, og med bare fire medlemmer til stede. Øvrige møter hadde hatt 5 og 6 medlemmer til stede. Dette til tross: Årsmøtet 1979 vedtok å ville være arrangører av fylkesårsmøtet 1.-19. august 1979.

På møte 5. august ble det klart at det ville komme om lag 30 delegater til fylkeslagets årsmøte. Og man opplyste fra fylkesstyret at de delegerte måtte innkvarteres i private heimer. Laget valgte så Hallvard Larsen som sin utsending.

I oppsummeringen etter fylkesårsmøtet ga formannen et særs godt skussmål til foreningen for dens gjennomføring av arrangementet, som i tillegg ga laget et pent overskudd.

I samme møte ble det også referert fra DNTs Nord-Norgeskonferanse på Sortland i tiden 20.-23. september 1979. Til slutt framførte Harald Bustad en sang før han leste Fader vår. Dertil får vi vite at det kom inn 180 kroner i kollekt på dette møtet – der sju medlemmer var møtt fram.

1980

Årsmøtet gjenvalgte styret og godkjente de separate regnskapene for laget og forsamlingshuset. De vedtok ellers å gi 500 kroner til DNTs markering av 120-årsjubileet.

På første styremøte forelå skriv fra kommunens kulturkontor hvor det ble bedt om å få informasjon om større arrangement. I skriv fra D.N.T. ble det informert om viktigheten av å lage en møteplan for sesongen. Men det hadde man ikke behov av i Ramfløy Avholdslag, fordi: «Aktiviteten i laget er så liten».

Klostermedaljen

Frampå våren 1980 ble det vedtatt å kjøpe inn seks «gullmerker» for medlemmer som har vært med i DNT i minst 40 år. Dette ble en sak med det som ser ut som et oppgjør mellom «fløyer» i laget. Protokollen forteller at etter et drøyt år ble medaljene etterlyst av en av de som skulle ha fått den – etter mer enn 40 års medlemskap i Det Norske Totalavholdsselskap. Det ser ut til at det gikk enda lenger tid før medaljene ble delt ut til de fortjente.

Forsamlingshus til salgs

I møte 27. april 1980 ble det satt fram forslag om å avhende forsamlingshuset. Med fire mot tre stemmer vedtok de å gjøre salgsframstøt mot de to laga som da hadde bruksrett til huset.: «Slåttnes og Tisnes kvinneforening» og barneforeningen «Tru og Arbeid». Denne saken forstår vi hadde versert ganske lenge, men da bare «mann og mann i mellom».

Ut på høsten hadde de to laga svart, men svara var så vage at man vedtok å drøfte saken nærmere på et seinere møte.

Saken kom opp i sin fulle bredde i møte 28. mai 1981. Her fremmet Nelly Jenssen forslag om at det ikke var noen som helst grunn til å selge huset. – Men dette ser ikke ut til å ha blitt gitt noen organisatorisk behandling. Derimot foreslo formann Hermod Slåttnes at «Avholdslaget Ramfløy ønsker å overføre sitt eierforhold av forsamlingshuset til Norsk Luthersk Misjonsambands forening «Tru og Arbeid», som har bruksrett i huset. Avholdslaget forbeholder seg rett til fri bruksrett i huset for sine lag».

Forslaget fikk to stemmer mot Nelly Jenssens forslag om å la siste avsnitt i foranstående bortfalle, som fikk fire stemmer.

Så ble forsamlingen enige om å ta verditakst på huset – som en veiledning for fastsettelse av salgssum. Denne taksten ble ikke framlagt før 17. september 1982 fordi takstmannen skal ha vært indisponert. Taksten omfattende hus og tomt lød på kr. 55. 000,-, og 21. november vedtok medlemsmøtet med fem stemmer å legge eiendommen ut for salg til en pris av kr. 55.000,-, mot Nelly Jenssens forslag som fikk to stemmer om å selge det for 100.000 kroner.

Det er uklart hva som har skjedd, men i styremøte 6. juni 1983 ble sekretæren pålagt å utforme et skriv til Fylkes- og Landsstyret i DNT om salget av Slåttnes Forsamlingshus til Tisnes og Slåttnes kvinneforening. – Før det ble sendt skulle brevet imidlertid forevises den nyvalgte formannen, Eivind Jenssen. Og da svaret kom fra fylkesstyret ville de utsette salg av eiendommen Fredheim – og heller inngå på en samarbeidsavtale mellom DNT Troms og DNT Ramfløy. Dette ble så vedtatt oversendt landsstyret.

Så har man fått en ny takst på eiendommen: 2. oktober 1985 ga ingeniør Harald Ramberg ved Nordnorsk takstkontor i Tromsø et meget forenklet takstframlegg der verdien på eiendommen Fredheim med påstående bygg ble satt til kr. 220.000,-.

Uro

Årsmøtet 1983 valgte nytt styre: Eivind Jenssen ble formann og Sylvi Strand, Hermod Slåttnes og Hallvard Larsen ble styremedlemmer med Anna Torheim som varamann. – De ble gjenvalgt i 1984 – og faktisk helt fram til i 1994. Foran årsmøtet i 1985 forelå skriftlig utmelding av Ramfløy Avholdslag fra den mangeårige formann Hermod Slåttnes. Sekretæren refererte da saken slik: «Brevet ble referert».

Til årsmøtet 1985 møtte halvparten av medlemsstokken på 10. Da ble Sylvi Skar valgt til formann med Eivind Jenssen, Hallvard Larsen og Nelly Jenssen som styremedlemmer og Anna Torheim som varamann. Protollen fra møtet ble avsluttet slik: «Valget ble greit avviklet, da det var få å velge mellom og fem medlemmer dvs. 50 % fremmøtt». I 1987 var medlemstallet sunket til sju og i 1992 talte de seks medlemmer.

Og uroen var ikke bilagt. Til medlemsmøtet 19. oktober 1986 forelå brev fra DNT angående H. Slåttnes` utmelding av laget som nok ble referert i møtet, men ikke i protokollen ut over at det var mottatt.

Nå gikk det enda lenger mellom hvert møte, og årsmøtereferatet 1988 er første gang vi ser økonomi benevnt ved tall i protokollen: Inntekter Kr. 2.588,70 – utgifter Kr. 2.274,74. Kassabeholdning Kr. 4.479,60. Bankinnskudd kr 12.961,- Dertil fortelles det at medlemslista nå var blitt korrigert til fem.

Slåttnes forsamlingshus

Huset skal ha blitt bygd i 1926-1927 på den eiendommen som Ramfløy Avholdslag da hadde ervervet og som het Fredheim. Etter som vi ikke har hatt tilgang på kilder fra stiftelsen av laget og fram til i 1976, vet vi heller ikke annet enn det som overfor er anført. Men da Troms fylke av DNT vedtok å ville samvirke om eiendommen med Ramfløy-laget, ser det ut til å ha blitt gjort et vedtak om å sørge for bedre renovering. Vi har sett protokollert at det ble bestemt å skifte husets loddpipe, og seinere sies det at «snuing av dasset ved første anledning» var nødvendig og at formannen ble pålagt å sjekke pris på nye vinduer. At disse ble bestilt ser vi av referatet om at de kunne hentes – i årsmøtereferatet 2. februar 1986, samt at medlemsmøtet 19. oktober 1986 vedtok å gjøre ferdig vinduene og kjøpe oldemorsstenger til dem.

I juli 1987 vedtas å få innlagt vann i forsamlingshuset. Men dette dro i langdrag, for i juni 1989 vedtok man å søke vannverket om tilknytning. I april/mai 1988 blir man oppmerksomme på at glassforsikringen må revideres, og dertil går det fram at det planlegges et tilbygg til forsamlingshuset med klosett, garderobe og diverse.

Årsmøtet 1989 godkjente foreliggende tegninger på tilbygget. Men det må ha vært en brann, for i juni samme år opplyses det at «Beløp på brannskaden ca 20.000 kr» – denne saken går også i langdrag idet de måtte dokumentere utgifter til reparasjoner etc.

I januar 1990 ble det søkt til Kvaløya Videregående skole om å få dem til å føre opp tilbygget. Kontrakten som ble inngått 16. januar 1991lød på 5000 kroner til skolen + kr 3,- per kilometer for skolens involverte biler. Antagelig ble bygget ferdigstilt i løpet av 1991/92, for 7. juni 1992 refereres: «Forfatte brev til kjeltringen om betaling av vannet». Men vi fant òg et brev til Kvaløya Videregående skoles tømrerlinje der man oppsummerer feil og mangler ved arbeidet utført på Slåttnes forsamlingshus:

1):          Golvet i bod i nordvestre hjørne var løst.

2):          Vindu i røstet er ikke skikkelig festet; kiler manglet.

3):          Dørene går tregt.

4):          Det var ikke brukt galvanisert spiker i plattingen utenfor inngangsdøra.

Leietakere

Det har nok vært svært mange – og forskjellige lag og foreninger som fikk bruke huset til ulike formål. Likevel synes det rimelig sikkert å anta at de langt fleste leietagerne rettet seg mot en eller annen form for religiøs tilknytning. Denne formodningen styrkes i og for seg av at det var vanlig – også på avholdslagets møter å starte med andakt eller i det minste en salme.

Til styremøte i november 1981 forelå søknad fra Metodistkirken i Tromsø om leie av Slåttnes Forsamlingshus; to ganger i 1981 og en gang i måneden fra januar 1982. Dette ble Tromsø-metodistene innvilget til en pris av 25 kroner per møte.

I mai 1982 ble utleieprisen regulert til 50,- kroner, men leieprisen for salgsmessa som Fjellheim Bibelskole, med sete i Tromsø, ble fastsatt til 100 kroner – uten at vi vet hvor mange dager den strakk seg over.

I oktober 1983 forelå henvendelse fra IOGT og NGU vedrørende leie av Slåttnes Forsamlingshus i byggeperioden: IOGT skulle da bygge eget skolerings- og møtelokaler på nabotomta til DNT-lagets eiendom. Med tre stemmer ble det vedtatt å ta kontakt med IOGT, men der en unnlot å avgi stemme.

I mai 1984 behandlet man eventuell leiepris for IOGT, som fikk en nedre grense på 2.000 kroner per år. Protokollen sier intet om resultatet, men foran styremøtet 20. august 1980 hadde IOGT igjen henvendt seg til DNT-laget; denne gang om å samarbeide om forsamlingshuset. Vedtaket lød på å ta kontakt for å få klarlagt betingelsene. Dette var – vel og merke etter at IOGT sa opp sitt leieforhold i forsamlingshuset i 1987, og vi ser heller ikke at denne saken kommer opp seinere.

Første – og eneste gang vi ser noe om en organisasjon som ikke hadde et vedtatt religiøst tilknytningspunkt, er da huset i 1992 skulle leies ut til den lokale Sanitetsforeningen til en pris av 250 kroner per møte – eventuelt 1. 200 kroner for 10 møter.

Ellers viser protokollene at det også ble gjort framstøt mot prestekontoret med tilbud om leie.

Pengegaver

Det var søkt om gave fra Tromsø Sparebank, noe som ga 500 kroner i kassa per 22. april 1988. 20. november 1988 forelå to klausulerte gavebrev på 40.000 kroner hver til Forsamlingshuset, datert 9. august 1988. Ett fra Nelly Jenssen, der klausulen lød på utbedring av Slåttnes Forsamlingshus – og om det ikke ble noe av, så skulle beløpet tilfalle Soltun Folkehøgskole, 9440 Evenskjer. Det andre var utstedt av Anna Mack, Tromsø, som evt ville gi pengene til Metodistkirken, Tromsø Menighet, Grønnegt. 71, 9000 Tromsø.

Slutten

Det sist protokollerte møtet finner vi 6. juli 2006. Da hadde det ikke vært møter i avholdslaget siden 4. september 1994.

Sylvi Skar og Eivind Jenssen påtok seg da den formelle avvikling av Ramfløy Avholdslag.

Fr. Skar hadde da samarbeidet med generalsekretær i Det Norske Totalavholdsselskap, Sissel-Anny Hjelmtveit om salget av Slåttnes Forsamlingshus. Salgssummen ble 370 000 kroner hvorav 162 565 kroner tilfalt DNT sentralt. Det er ikke angitt noe om hvem som kjøpte eiendommen.

Kilder

*Protokoller og annet arkivmateriale etter Ramfløy Avholdslag

*Telefonsamtaler med Sylvi Skar og Eivind Jenssen (januar-februar 2014).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.