Kilde:
FRØYABOKA
Av: Mauritz Fugelsøy
UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO
Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)
Klikk her for å lese ”Føreord 1”
Klikk her for å lese ”Føreord 2”
Klikk her for å lese ”Føreord 3”

Skjønhals (Gårdsinformasjon)

I fortegnelsen over erkebispestolens jordegods i 1446 er Skjønhals oppført som eggvær. Men stedet var da bare måtelig som eggvær, til tross for at bygsel avgiften var 2 pund fisk. I senere opptegnelser står stedet som øde. Avgiften var for stor til at noen ville bygsle Skjønhals som gård.

Den første leilendingen var Hans Pedersen, f. 1610, og en kan gå ut fra at han bosatte seg her omkring 1635—40. Folketellingen for 1664 opplyser at han var 76 år og fremdeles bruker av halve gården. Sønnen Ole Hansen, f. 1632, hadde overtatt andre halvparten. Sønnene hans, Ole og Peder Olsen, fortsatte som tredje generasjon på gården. De kan en finne i matriklene for 1692 og 1695. Faren levde også i 1694. Skiftet etter ham viser at han hadde flere barn enn Ole og Peder. Det var Jon, Anders, Hans — som var i militærtjeneste i Danmark, og datteren Marit.

Ole Olsen og kone Beret Pedersdatter hadde tre barn: Anders, Ole og Marit. Også Jon Olsen hadde husvær på gården. Barna hans var Ole og Margrete. Også fjerde generasjon ble værende på gården: Ole Olsen den andre, og kone Anne. Deres barn var Ole f. 1740, Margrete f. 1745 og Maren f. 1746. Da faren døde i 1763 var bygningene i slett tilstand og boet ble pålagt 6 rdl. i åbo.

Samme året døde også nabomannen Peder Olsen. Kona hans var Anne Johanna Kjeldsdatter, søster til lensmann Jørgen Kjeldsen. Barna deres: Margrete f. 1749, Kjeld f. 1753, Anne f. 1756 og Olava f. 1760. Peder Olsens halvbror var Arnt Danielsen Strømø.

Peder Johansen bygslet av Melchior Riiber en mindre part av Skjønhals i 1784. Johannes Enoksen var gårdmann på en større part. Ole Halvorsen tok over tredje bruket av Skjønhals.

Ole Halvorsen var f. 1784, og første kona hans var Marta Olsdatter. Barna deres var: Erik f. 1772, ble gift på Dyrø, Rasmus f. 1774, også gift og boende på Dyrø, Ole f. 1776, Hans f. 1780 og Marta f. 1787. Første kona døde i 1791, og enkemannen giftet seg med Anne Hansdatter, f. 1764. Barna deres: Maria f. 1795, Jakob f. 1798, var vanfør, og Ole f. 1800. Ole Halvorsen døde i 1802.

Johannes Enoksen var f. 1730 og gift tre ganger. Den siste kona, Berit Olsdatter var 40 år yngre enn mannen, f. 1778. Barna i dette ekteskap var: Ingeborg f. 1791, Anne f. 1793, Elias f. 1795 og Jens f. 1800.

Peder Johansen f. 1759, hans andre kone Anne Olsdatter, f. 1762. Fra hans første ekteskap sønnen Johannes, f. 1783, andre ekteskaps barn: Andreas f. 1788, Karen f. 1793 og Inger f. 1797. Peder døde i 1813. Andreas overtok gården i 1810.

De to andre gårdene skiftet også leilendinger. Således overtok Johannes Gundersen den ene i 1807 og Elias Johansen en anen part i 1818.

Eierne skiftet også med tiden. Lorentz Riiber solgte halve eiendommen i 1831 til Bing, som året etter fikk auksjonsskjøte også på andre halvparten. Elias Johansen var den første som fikk kjøpe sin leilendingsgård i 1832. To år senere kjøpte Aleksander Olsen, det andre bruket. Atter gikk det to år, da kjøpte Johan Johansen det tredje bruket. Men Bing hadde klart å dele Skjønhals i fire bruk, og fjerde bruket ble først i 1855 solgt til Hans Ulrik Sivertsen. I 1852 hadde Elias Johansen kjøpt Aleksander Olsens bruk. Hvert bruk var vidløftig. Således var Johan Johansens bruk sammensatt av a- partene av samtlige løpenr. 297, 298 og 299. Elias Johansens besto av d- partene, og bruket som han kjøpte av Aleksander var b- partene. Endelig var Hans Sivertsens bruk c- partene av de tre løpenr. Forholdene i utmarken var ikke bedre. En utskiftning av utmarken til Skjønhals og flere andre gårder pågikk i årene 1868—1874. Men innmarken ble ikke skiftet enda på mange år.

Elias Johansens gårder ble overtatt av Kristoffer Kristoffersen, og i 1875 ble den ene, d- partene, overdratt til Hans Gabrielsen. I 1883 skilte Kristoffer ut Vollavikstranda (f) som han solgte til Søren Andreasen. Videre overdrog han Skjelvik (g) til Anna Ulrikka og hennes mann Gunnerius Gabrielsen.

I 1877 ble det utstedt festeseddel til Skjønhals skolekrets på tomt på Aunbakken til bygging av skolehus.

Johan Johansen og kone Hanna Hansdatter overdrog i 1880 gården til sønnene Johan Jørgen Johansen og Torger Lund Johansen. De delte gården i to bruk.

*     *     *

Det var i 1836 Sjønhals løpenr. 297 og 299 ble delt i fire bruk og Bing var da eier av hele eiendommen. Skyldsetningen viser:

Gnr. 56
bnr. 1 – Johan Johansen, gårdens matr. skyld 10.
bnr. 2 – Aleksander Olsen, gårdens matr. skyld 5.
bnr. 3 – grosserer Bing, gårdens matr. skyld 6.
bnr. 4 – Elias Johansen, gårdens matr. skyld 9.

Johan Johansen kjøpte bnr. 1 av grosserer Bing samme år som skyldsetningen foregikk. Han var da 34 år, f. 1802, og hans kone Hanna Hansdtr. var f. 1819. De hadde tre sønner, Enok Johansen f. 1849, Torger Lund Johansen f. 1855 og Johan Jørgen Johansen.

Under denne gård lå et strandsittersete og der bodde Nils Erntsen, f. 1837 i Børsa, og kone Karen Hågensdtr., f. 1830 i Rennebu. Barna deres var: Anton f. 1865, Ingeborg f. 1868 og Lise f. 1875.

Utskiftning av Sjønhalsen og flere gårders utmark på Kvaløen begynte i 1868 og avsluttet i 1874. Storskiftet begynte her 4. okt. 1894 og sluttet 28. mars 1903.

Johan Johansen leverte gården til sønnene Johan Jørgen og Torger i 1880, og de satte straks igang delingsforretning over gården. Torger Lund Johansen overtok bnr. 5. Johan Johansen forpaktet bort sin gård til Johannes Olsen Brevik fra 1897 i 6 år. Johan Johansen var gårdmann fra 1880.

Aleksander Olsen kjøpte bnr. 2 av Bing, skjøtet utstedt i 1837. Bing forbeholdt seg rett til tangtak og tangaskebrenning på brukets fjære. Aleksander solgte gården til Elias Johansen i 1852 og den nye eier fraskilte gården 1/9 – part som ble kalt Skjelvik, som han beholdt for sin del. Bnr. 2 ble overtatt av hans svigersønn, Kristoffer Kristoffersen. Det var han som festet tomt til kommunen på Aunbakken i 1877 for oppførelse av skolehus.

Kristoffer Kristoffersen var f. 1847 og kona Ane Birgitte Eliasdatter f. 1822, datter av Elias Johansen Sjønhals. Deres barn var: Anna f. 1862, Anton f. 1864, Inger f. 1867 og Grete f. 1869. I gammelstua på gården bodde Golla Pedersdtr., f. 1818 i Åfjord. Der losjerte også en omreisende skomaker Ole Larsen fra Alstadhaug, f. 1832. Hos Kristoffer og Anne bodde en tid i 1875 Ove Pedersen som var kommet fra Amerika på besøk. Han var f. 1852.

I januar 1883 ble gården delt og et nytt bruk skyldsatt, det var Vollavikstrand, bnr. 6, og var 1/12- part av gården. Kjøper av dette bruket var Søren Andreasen. Igjen foregikk en deling av bnr. 2 i oktober samme år og bnr. 9, Skjelvik, ble frasolgt til Gunerius Gabrielsen.

Kristoffer Kristoffersen og kone Ane leverte gården i 1898 til svigersønnen Ole Olsen Auka, kona hans het Inger Oline Kristoffersdtr. Etter henne ble skifte holdt i 1907. Barn og arvinger var Anna, Kato, Matthæus, Julian, Ove og Berntine. Ole Olsen Auka, Skjønhals, frasolgte den østre del av gården og det nye bruk fikk navnet Oshøgda, bnr. 9, til lærer Nils Olsen Hallervik i 1909. Kjøpesummen var 2000 kroner. Utskiftning av utmark og torv-land foregikk på bnr. 2, 4, 6 og 7 i 1915. Ole Olsen Auka overdro gården til sønnene Julian og Ove i 1927.

Bnr. 3 satt grosserer Bing med til sin død. Da hans bo ble oppgjort i skifteretten, meldte Hans Ulrik Sivertsen seg som kjøper av denne gård og handelen gikk i orden på betingelse av at han ordnet seg med Bings leilending eller bygseler av gården, Andreas Pedersen. Han hadde selvsagt rett til å bruke gården på livstid, men han var en laglig mann så han leverte fra seg bygselbrevet mot å få kår på gården. Hans Ulrik Sivertsen fikk da skjøte utstedt i 1855. Han var f. 1832 og var 23 da han ble gårdeier. Kona hans, Maren Anna Mortensdtr., var f. 1835. De fikk minst 6 barn: Berntine f. 1858, Sivert Martin f. 1861, Anton Ulrik f. 1867, Eline f. 1870, Adolf f. 1873 og Sofie f. 1875.

På tomt fra denne gård bygde Ole Andreasen hus i tiden mellom 1870—75. Han var f. 1850 og hans mor Anne Iversdtr. var f. 1814 i Søndre Fron i Gudbrandsdalen.

Hans Sivertsen Sjønhals holdt delings- og skyldsetningsforretning på gården i 1907 og skilte fra parten Breivik, bnr. 8, til sønnen Sivert Hansen. Han hadde tidligere drevet gården som bygsler for sin far i årene 1897—1902. Bnr. 2 overtok sønnen Anton Ulrik Hansen i 1909.

Bnr. 4, Sjønhals eller Skjelvik, hadde Kristoffer Kristoffersen overtatt etter Elias Johansen, som gift med hans eneste datter. Denne gård solgte han til Hans Gabrielsen i 1877. Protokolleringen i panteregistret virker uklart når man vet at Johan I. Johansen var gårdmann her tidligere, men det er mulig han bare var bygsler av gården. Johan I. Johansen var f. 1839 og kona Hanna Gabrielsdtr. f. 1838. Barna deres var: Kristian f. 1863, Synnøve f. 1865, Jens f. 1867, Martin f. 1869 og Telia f. 1873. Da Hanna ble sittende igjen som enke, ble gården solgt til Asmus Morch i 1921, tinglyst skjøte 1923. Det var Martin Karlsen som ordnet med skjøtet «etter fullmakt fra Hanna Gabrielsdtr. og arvinger Pauline Petersdtr. Skjelvik, Berntine Hansdtr., nu Bertha Krysiok med mann Thomas Krysiok, Mathea Petersdtr. med mann J. Chr. Petersen, Martin Karlsen som ble gift med Hansine Hansdtr. og Petra Hansdtr. Skjelvik.»

Bnr. 5, skyldsatt i 1880 og overtatt av Torger Lund Johansen. Han solgte gården til Hans Ulrik Sivertsen. Den neste eier var Odin Børøsund som overtok gården i 1897, med Enok Eliasen som forpakter i årene 1897—1903. Mathilde Børøsund, som enke etter Odin Børøsund, overdro gården til deres sønn Oluf Børøsund i 1929. Søsteren Johanna Børøsund var underskriver på skjøtet sammen med moren.

Vollavikstrand, bnr. 6, overtok Søren Andreasen med skjøte fra Kristoffer Kristoffersen i 1883. Bernhard Hegglund var forpakter av gården fra 1897 til 1903. Gården ble så solgt i 1906 til Rasmus Pedersen Melkstadvik, som senere kalte seg Rasmus P. Stranden.

Bnr. 7, Sjønhals eller Skjelvik, overtok Anna Ulrikke og hennes mann Gunerius Gabrielsen, som gave fra hennes far Kristoffer Kristoffersen i 1884.

I 1875 oppgis fem plasser på Skjønhals, tre av disse het Skjelvik, en het Vollavik og en Trøen. Plassmann i Vollavik var Gabriel Hansen, f. 1820, og kona Oline Larsdtr. f. 1826 i Trondheim. Deres sønn Eilert var f. 1856. Bror til Oline, Edvard Larsen, var inderst, f. 1836 i Trondheim. Hans kone het Ingeborg Rasmusdtr. f. 1836. Deres barn: Berntine Eline f. 1868, Albert f. 1870 og Ingeborg f. 1873.

På plassen Trøen bodde Johan Johansen f. 1836 og kone Ingeborg Andersdtr. f. 1832. Barna deres var: Elias f. 1864, Johanna f. 1867, Anna f. 1869 og Karl f. 1873.

På plassen Skjelvik 1 bodde Hans Gabrielsen, f. 1834, og kone Pauline Petersdtr. f. 1838. Barna deres: Berntine f. 1869 og Anne Sofie f. 1872. Her losjerte Olianna Kristiansdtr., f. 1834 på Frosta. Skjelvik 2: Husmann John Villiksen f. 1833 i Malvik og kone Anne Jakobsdtr. f. 1840. Deres datter Sara f. 1860. Skjelvik 3: Husmann Enok Eliasen f. 1844 og kone Beret Marta Bårdsdtr. f. 1844 i Verdal. Barna deres: Mortinus f. 1869 og Elias f. 1872. Enoks far, Elias Hegglund, bodde her. Han var f. 1816 i Ekne ved Bergen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.