Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden

Skoler i gamle tider og nu i tiden

Det er en almindelig talemåte blandt folket, at for mange hundre år siden var det ingen ordnet skole i vårt land. Denne tale beror på manglende kjennskap dertil; ti da kristentroen var antatt av folket i vårt land i mitten av det 11te århundrede, så blev her oprettet skoler for å undervise den opvoksende ungdom i denne tro og lære. I den katolske kirketid i vårt land blev skolene utviklet og forbedret til gode praktiske skoler. Se derom i første bind av denne bok, side 345.

Da reformasjonen blev innført her i landet i 1536-årene, som skjedde ved kongelig befaling av Christian den 3dje (imot folkets vilje), så kom skolevesenet i forfall. — Ved denne strid om kirkens tro og lære blev skolen forsømt og gikk stadig nedover i ca. 200 år, innti konfirmasjonen ved kongelig forordning av Christian den 6te blev innført i 1736, som påbød at alle måtte lære Martin Luthers katekismus m. m. for å bli konfirmert. Denne samme konge utgav en forordning i 1739, som påbød skoleplikt for alle barn fra 7 fil 12 år, minst 12 uker i året, og skolen skulde holdes på gårdene i bygdene. Denne forordning er blitt kalt den første almindelige skolelov, men den blev 2 år senere i 1741 forandret og lempet efter de stedlige forhold.

Omkring år 1750 var Krødsherad delt i 2 skoledistrikter med en lærer i hvert distrikt, som holdt omgangsskole på gårdene ca. 12 uker om vinteren. Disse skolelærere hadde hver av dem ca. 20 riksdaler i lønn for året og dertil fritt ophold på gårdene hvor de holdt skole. Således var skoleordningen der til omkring år 1825, men da blev Krødsherad delt i 4 distrikter med 1 lærer i hvert distrikt. Da blev undervisningen i skolen bedre, og lærerlønnen litt pålagt. I 1860- årene blev Krødsherad delt i 5 distrikter, og 1 lærer i hvert distrikt, og da blev bygget noen skolehuser og lærerlønnen pålagt. I 1880- årene blev flere skolekretser oprettet, skolehuser bygget og flere lærere ansatt. I 1900-årene blev atter nye skolekretser oprettet, skolehuser bygget, flere lærere ansatt og deres lønninger pålagt. Omkring år 1920 var der 12 skolekretser, 6 på hver side av fjorden med gode skolehuser og 14 lærere og lærerinner tilsammen, og deres lønninger er i den siste tid betydelig forhøiet.

De almindelige barneskoler kaltes i gamle tider „almueskoler», men ved skoleloven av 1889 blev navnet forandret til „folkeskoler». I hver krets velges et styre for skolen der, men et fellesstyre for hele herredet, og tillike et fylkes-skolestyre, som er underlagt skoledirektør og statsmyndigheter.

I forhold til folkemengden ca. 2500 mennesker i Krødsherad, med ca. 370 skolebarn, så er der mange skolekretser og lærere. Men dette kommer antagelig av, at der er endel bebyggelse og fastboende folk innpå skogene, og der har i de siste tider blitt oprettet skolekretser på grunn av den lange avstand fra selve bygden. Skolevesenet har i den siste tid hatt en rask utvikling, og utgiftene dertil er samtidig blitt fordoblet mange gange. Det er ingen tjenestemenn i vårt samfund som i forhold til sin utdannelse og arheidstid, er så høit avlønnet som skolelærerne nu er.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.