Internt referansenummer: 30.10.2014 – Mail
Kilde:
Gunnar E. Kristianse

n

 Stenkjær og omegns totalavholdsforening

kommunehuset-1917

Kommunehuset (1917)

Totalavholdslagets hus i Steinkjer 0001

Totalavholdslagets hus i Steinkjer.

Stenkjær og omegns totalavholdsforening ble stiftet 14. juli 1879. Det var emissær Ole Kallem som da var på si første reise i ei lang rekke av turneer for avholdssaken på Innherred, der han fikk stifta og vedlikeholdt så mange foreninger. Vi har ingen oversikt over hvor lenge dette laget «overlevde». Denne foreløpige framstillinga går kun fram til 1915.

Før ankomst

Da Ole Kallem, som reisende emissær for Det Norske Totalavholdsselskap var på sin første tur for selskapet innover Innherred hadde han fått kontakt med lærer Henning på Steinkjer, som gjorde et visst forarbeid og agitasjon for saken, før han kom anstigende. Etter som vegnettet på denne tida ikke var særlig utbygd, er det stor sannsynlighet for at Kallem kom med den 122 brutto registertonns D/S «Kong Oscar» som var bygd på Nylands Værksted i Christiania og ble overlevert Stenkjær Dampskibsselskab i 1864. Vel, det kan jo også være at han hadde fått leilighetsskyss med en av jektene som jamt gikk mellom Steinkjer og Trondheim.

Ole Kallem

 

Ole Kallem

Familieforetak?

Det kan virke som at totalistenes første lag på Steinkjer var et familieforetak, i den forstand at de som møtte og tegnet seg på møtet der lærer Henning åpnet møtet og Ole Kallem holdt foredrag, i hvert fall når vi ser på den fortegnelsen som Aake O. Verdal har gitt av møtet. Foruten skomaker Wold, var disse blitt beveget til avholdsinnsats på Steinkjer i 1879: «arbeidsmann Ole Jensen og hustru, snekker O. A. Barstad og hustru og sønn Marius Barstad». Disse sju var det altså som under påsyn og vegledning av Ole Kallem stiftet Stenkjær og omegns totalavholdsforening».

Det vokser

Sjøl om «det kom vel med å halda ut», som Aake O. Verdal sier, så vokste laget, tid om annen også veldig godt. Eller for å si det med lokalhistorikeren Henrik Bartnes; «(på 1880-talet) tok det til å bli ei skam å drikke seg full. Mange ungdommer ble sterkt grepet av den idealismen som rørsla bar fram, og etter kvart ble det fleire og fleire heimer som bannlyste rusdrikken». På Steinkjer hadde de eget hus på «Sneppen» som må ha vært avviklet før Verdal skreiv si beretning i 1915. Flere ting tyder på det. Blant annet framgår det av Kjell Saxviks framstilling om sin oldefar Andreas S. Oksvold, at dette huset seinere ble overtatt av Steinkjer kommune og brukt som kommunelokale. Dessuten forteller beretningen fra de første 25 år at den 26. september 1890 avviklet interimsstyret for Innherred krets et konstituerende møte på Bjørnhussalen i Steinkjer. Og i beretningen fra de første 25 år, fortelles det at 26. september 1890 avviklet interimsstyret for Innherred krets et konstituerende møte på Bjørnhussalen i Steinkjer. Dette var sannsynligvis en festsal oppkalt etter skipper Iver Andreas Bjørnhus som døde i 1885 i en alder av 35 år. Enka etter skipper Bjørnhus, Eline, var sammen med vognmann Bastinus Vigen i 1915 de eldste medlemmene i Steinkjer, henholdsvis 75 og 73 år gammel.

Andreas Sakariassen Oksvold

 

Andreas Sakariassen Oksvold

Strid om kretsens sete og neste møte

Før Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag formelt ble skilt ut fra Trondhjems og omegns totalafholdsforening i 1891, ble kretsens årsmøter til dels også avviklet i Nord-Trøndelag. Så også i 1884 da «kredsmøtet» ble holdt på bedehuset i Namsos, torsdag og fredag den 1. og 2. mai.

Som sak nr. 9 ble da saken om «Hvor skal Kredsbestyrelsen have sit Sæde?» reist, og første taler; hr skomaker Monsen fra «Throndhjems Forening», som foreslo Trondheim, ut fra stedets sentral beliggenhet. Man kunne falle i den tro at neste taler; klokker Jørgensen, som foreslo Namsos, da var fra Namsos, men nei, han var trondhjemmer, god som noen. Han forklarte imidlertid sitt standpunkt med at det ville være fornuftig at kretsstyret vekslet på å være på forskjellige steder i hele kretsen, ut fra da ville arbeidet bli likelig fordelt mellom byene i kretsen. Dette var imidlertid bokhandler Arentsen fra Salbergs lag (Røra), ikke enig i. Han ville ha Trondheim som fast sted, noe bokbinder Dahl, som merkelig nok var fra Namsos sa seg helt enig i – ut fra at man ikke hadde den fornødne styrke blant medlemmene i Namsos-foreningen. Etter hvert uttalte flere talere seg for Trondheim, hvilket ledet til at Monsen trakk sitt forslag på Namsos, slik at det da kun var ett forslag; Trondheim.

Men striden var langt fra bilagt, for så kom sak 10 opp; «Hvor skal næste Kredsmøte holdes?».

Arentsen, som vi husker som bokhandleren fra Røra, var raskt ute og foreslo Steinkjer, fordi det ville bidra til å fremme saken på Innherred. Motforslaget denne gang kom fra dirigenten, som ville ha Trondheim fordi «(…) denne By var mere centralt beliggende, og der saaledes var større Udsigt til, at Kredsens Foreninger der vilde blive fyldigere repræsenteret, hvorved man altsaa vilde oppnaa større Resultater af Mødet, en om det skulde henlægges til en av Kredsens Udkanter, saa meget mere som man nu maatte have Opmærksomheden henvendt mere paa en fastere Organisation af den indre Virksomhed. Skomaker Lorentsen fra Steinkjer repliserte til dette at det var Stenkjær Forenings ønske å få kretsmøtet lagt dit.

Følgende talere «kastet da sitt lodd» – for Steinkjer: Igjen ser vi da at klokker Jørgensen (Trondheim) var fast i sin pro-holdning til distriktene, for øvrig sammen med skomaker Monsen (Trondheim), tollrorskar Hustad (Namsos) og Beitstad-foreningens kirkesanger Følling med flere. Mens dirigenten altså var for Trondheim, sammen med bokbinder Otto Chr. Dahl og seilmaker Jensen (begge Namsos). – Og Trondheim ble valgt, noe ikke minst dirigentens påpeking av at han var pålagt å søke å få Trondheim som kretsmøtested i 1885 – av kretsstyret. Men forslaget fikk bare 8 stemmer av 16 mulige – altså vant det ved formannens /dirigentens dobbeltstemme.

Adolf Ribsskog Steinkjer Flatanger

Adolf Ribsskog

 

Formenn

I perioden mellom 1903 og 1915 har laget hatt disse formennene:

*Smed Ole G. Eggen (Født på Tiller i 1857)

*Lærer og kirkesanger Haldor Bakken (født i Budalen 1874)

*Bankkasserer Andreas S. Oksvold

*Lærer Adolf Ribsskog (Født i Flatanger 1875)

*Vognmann Peter B. Wigen (Født i Steinkjer 1882) (Sønn av Bastinus)

*Fru Marie Kongelbæk (født 1864)

*Adjunkt Ole Langlo (Født på Stranda i Sunnmøre i 1878)

*Postmann G. Bentsen

*Sersjant Ivar Kristian J. By (Født i Inderøy 1864)

Kilder

*Alsaker, Per og Dag Bakka: «Innherreds Aktie-Dampskibsselskab, Steinkjær» i Skipet 1991/ utgitt av Norsk skipsfartshistorisk selskap

*Bartnes, Henrik: Beitstadboka, (528f), Steinkjer 1977

*Saxvik, Kjell: Hodalsætta: The Hodal family: Fra Hodalen, Haugdal i Sparbu, Steinkjer 1977

*Gravminner, Dis Norge: http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3094106 + http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3094706 + http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3093836 + http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3094621 +

http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=729773

*Folketellingen 1910, Steinkjer

*Folketellingen 1910, Namsos

*Verdal, A.O.: Inntrøndelagen fylke av Det norske totalistlag: 25aars-minne (1891-1915), Steinkjerr U. Å.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *