Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKTh S Haukenæs-II
Kilde:
Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,
Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.
fra ældre og nyere Tid
Samlet og utgivet af:
Th. S. Haukenæs
Fjerde del
Voss
Hardanger.
Udgiverens Forlag
1887
Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen Haukenæs                                                                  
Klikk her for å lese Forordet

 

Storthingsmand Mathias Dugstad

 

Gaardbruger Mathias Dugstad er født paa Gaarden Oppeland i Voss 1844. Denne Gaard, som hans Fader, Storthingsmand Godskalk M. Seim, ved sit Giftermaal i 1843 havde kjøbt, solgte han i 1854 og kjøbte igjen et Brug i Gaarden Dugstad, hvilket Brug M. Dugstad ved Faderens Død i 1873 som ældste Søn overtog, og hvilket han fremdeles har og bestyrer.

Dugstads Beskjæftigelse har fra Barndommen af væsentligt været Gaardsarbeide.

I 1857 og 1858 søgte han Voss høiere Almueskole, hvorfra han uddimitteredes med Skolelærereksamen. Nogen Lærerpost har han dog ikke indehavt eller søgt.

Fra 1858-72, i hvilken Tid hans Fader dels som Storthingsmand, dels som Indehaver af mange kommunale Hverv ofte var fraværende, paalaa Gaardens Bestyrelse væsentlig Dugstad, ligesom han ogsaa tildels udførte Faderens Tjeneste som Postfører i Ruten Voss—Lærdal. I denne Tid havde han ogsaa Anledning til at blive bekjendt med de offentlige Sager, hvormed Faderen havde
efatning.

I 1876 blev Dugstad Medlem af Voss Herredsstyrelse og i 1878 af Formandskabet, hvor han valgtes til Ordfører, hvilket Hverv han endnu indehar. 1 1879 blev han Forligelseskommissær og i 1881 Medlem af Direktionen for Voss Sparebank. 1 1883 valgtes han af Amtsformandskabet til Medlem af Tilsynskommissjonen for Vossebanen.

I Amtsformandskabet har Dugstad stadig været Medlem af Veikomiteen, hvor han i de to sidste Aar har været Formand.

Ved Storthingsvalget i 1885 valgtes han til 5te Repræsentant for Søndre Bergenhus Amt.

(Væsentligt efter «Verdens Gang» for 14de Novbr 1885)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.