Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden

Tingsteder og rettergang i Krødsherad

I den hedenske tid blev rettergangsaker fremmet av Spaken og pådømt ved gudehovet av Hersen som var rettens formann, haulder (odelsbønder) og andre som var valgte dertil av folket. De anklagede hadde ingen forsvarer, og de blev dømt efter de beviser som fremførtes mot dem, efter gammel skikk og sedvane. Da kristentroen var antatt av folket omkring år 1050, så blev en ny rettsordning med skrevne regler (lover) og tingsteder hvor fogden og valgte meddommere pådømte sakene i harmoni med loven og den kristne tro. Fra først holdtes tingene ute i fri luft på et bestemt sted for hele herredet, men i alt slags vær var dette uheldig. Disse tingsteder kaltes „Tingvollen», og disse navn eksisterer ennu, men er tildels forkortet til „Voll».

Så blev tingene henlagt til prestegårdene og holdtes i almuestuen der, og da blev prestene pålagt å være tingskrivere og tillike skrive for folket. Denne tingordning varte i flere hundre år, men så blev prestene lei disse store folkesamlinger på prestegården, og at de skulde være tingskrivere. Så klaget prestene til kongen over denne ordning, som de mente ikke var forenlig med deres hellige embede, at de skulde sitte på tinget og skrive alle disse verdslige saker og at tingene skulde holdes på prestegården. Deres klage derom blev antatt, og ifølge kgl. forordning av Christian den 4de i 1591, så blev prestene fritatt for å være tingskrivere, og tingene skulde holdes på en annen gård i herredet.

Der skulde ansettes sorne-skrivere til å skrive på tingene og for folket (edsvorne-tingskrivere) derav kom navnet „sorenskrivere», som siden har vedvart. Men disse første sorenskrivere hadde ingen dømmende myndighet, ti det var fogden som ledet rettsforhandlingene og lagretten avsa kjennelsen, som efter fogdens diktering av sorenskriveren blev innført i tingprotokollen. Eftersom tiden gikk så blev sorenskriverne fullmektiger for fogden til å lede og administere tingene, og således gled sorenskriverne frem til den lende og dømmende mann ved denne domstol. Dette skjedde fullstendig omkring år 1700, at sorenskriverne blev dommere i sitt embedsdistrikt, som har vedvart til vår tid; dog således at gjennem tidene er ved lovgivningen skjeet noen forandringer med fremgangsmåten.

Tingene for Krødsherad blev avholdt på prestegården Ullberg (senere kalt Olberg), som vedvarte til omkring år 1600, men så blev tingene i en lengere tid avholdt på Skinnes. Så blev tingstedet på Glesne, gr.-nr. 177, br.-nr. 1, og der blev tingene avholdt i lang tid; ti der bodde noen av lensmennene i årene efter 1780 o. s. v. — På denne gård var i den tid en loftstue med svalganger og utskårne stolper. Innvendig var tak og vegger pent rosemalt, og der var malt mange slags bibelske billeder. I annen etasje var tingstuen og ved siden her var arresthus med fastboltede jernlenker til straffefanger som der var innsatt. Således var det i gamle tider at lensmennene hadde arresthus med de fornødne sikkerhetsforanstaltninger. De fleste av lensmennene i Krødsherad har vært bønder og hatt av bygdens største gårde, og således har på disse gårde vært avholdt ting og andre rettsmøter i den tid vedkommende eier var lensmann. Men noget fast tingsted har ikke vært på alle disse gårde, unntatt Skinnes og Glesne. Se fortegnelsen over lensmenn.

Fra omkring år 1700 var kryllingene pålagt å møte på tingstedet i Sigdal, men enkelte gange blev ting avholdt i Krødsherad. Dette vedvarte i ca. 200 år til Krødsherad blev eget tinglag og herred i 1900.

Siden har tingene vært avholdt på kommunelokalet der, som er nær ved Olberg kirke, og således blir det antagelig i fremtiden.

Ifølge kong Christian den 5te ”Norske Lovbok” av 1687 var tingene for Sigdal prestegjeld således fastsatt:

Sigdal 17de februari, 30te juni og 24de octobris, 2 a 3 dage hvert ting eftersom der var mange saker til behandling; men det var tillatt å holde særskilt ting for Krødsherad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *