Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Tingsvaberget i Vaagaa

Da St. Olav paa sin Reise gjennem Landet for at kristne Folket kom til Vaagaa i Gudbrandsdalen, samlede han alle voksne Mænd i Bygden til et Ting, som blev holdt oppe under Tingsvaberget ved Vaagevandet. Her gav han dem Valget mellem enten at lade sig døbe og tage ved Kristendommen eller at lade sig styrte nedfor det stupbratte Fjeld. De fleste føiede sig efter Kongens vilje, men de, som ikke vilde forlade den gamle Gudetro, blev paa Kongens Vink styrtet ut for Fjeldet og fandt en ynkelig Død i Stenmuren nedenfor. Men der hvor de havde ladet sit Liv, vokste der op nogen store og kraftige Furutrær, som endnu staar der som et synligt Minde om de dræbte Bønder.

(Meddelt af Gaardbruger Rostad, Kvarberg og cand. jur. Hans Blom).

En gammel Husmand paa Haakenstad meddelte mig i 1907, at han i sin Ungdom havde seet en Kreds af 12 Stene med en i Midten paa Vangen under Tingsvaberget. Dette har jeg dog ikke kunnet faa bekreeftet af andre. Vangen hørte egentlig under den nuværende Sorenskrivergaard Lye(n), men er nu fraskilt. At der engang i Tiden har været et Tingsted her, synes dog med Sikkerhed at fremgaa baade af Navnet Tingsvaberget og af et gammelt Brev fra 1336, der findes aftrykt i Dipl. Norv. III, 1, No. 185. Brevet er af 7 Mai 1336 og indeholder bl. a. flg.:

«Bar de saa Vidne, Arne Staur, Bjørn Fauske, Narve Gest, at de var paa Liufarvangen i Vaage, hvor Althinget var nor¬denfor Rosten efter Kong Magnus’s Død.»

Navnet «Liufarvangen» er rimeligvis identisk med Lye-vangen. Gerhard Schøning, som i 1775 foretog en Reise gjennem Nordre Gudbrandsdalen, fortæller om dette Tingsted følgende («Budstikken», 2. Aarg. 1820 og 21):

«Det ældgamle, her bekjendte Tingsted for Vaage Gjeld skal ligeledes have været beliggende paa Prestegaardens Grund, paa den saakaldte Nørste-Vang ved Vaagevandet under det føromtalte Jutulberg, som her kaldes Tingsvaberget, men enten maa dette Sted tillige havt andre Navne, eller Tinget ogsaa være ‘holdt paa andre Steder; thi jeg har fundet i et gammelt Pergamentsbrev af 1336, at Tinget i Vagha er holdt paa Liufarvangen; i et andet Pergamentbrev af 1497, at Tingstevne er holdt paa Klukkare-Vollan a Vaghee; og paa en slet, jevn Vold under Gaarden Søe (Sve?) søndenfor Kirken fik jeg under min Reise se et ældgammelt med Stene omkringsat Tingsted. Af bemeldte Pergamentbrev af 1336 sees ellers, at et Alting eller almindeligt Ting for hele nordre Dalen eller for Gudbrandsdalen nordenfor Rosten er bleven da holdt paa bemeldte Liufarvangr, maaske Luafar-Vangr.»

Der er ingen Uoverensstemmelser med disse Opgivelser. Lige under Tingsvaberget ligger Vangen, som før maa ha hedt Liufarvangr (sml. ovenfor). Tingstedet paa Klokkervolden kan jo være af nyere Dato. —

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.